2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
ITT vásárolhatsz termékeinkből
E-folyóirat | A Múlt-kor negyedévente megjelenő, tematikus online folyóirata.

Rivális nemzeti narratívák 7. évfolyam 2. szám | Korábbi számok

Közös történelem a román és a magyar középiskolai tankönyvekben

A két ország történelmének vetélkedése talán a tankönyvek lapjain érhető a legjobban tetten, mivel azok mintegy sűrítve foglalják össze az aktuális (nemzeti) történelmet. Jelen dolgozat ezek összehasonlító elemzésére tesz kísérletet.

Dákorománok 

Etnogenezis és államalapítás - avagy ki volt itt előbb?

A vizsgált tankönyvek közötti egyik legfőbb eltérés épp az eredet és az államalapítás körüli kérdésekben mutatkozik meg.

Etnikumok 

Demográfiai bizonytalanságok

Az ókori és kora középkori fejlemények eltérő ábrázolásához járulnak hozzá a terület népesedési viszonyaira utaló információk is.

Erdély 

Román vajdaság vagy magyar tartomány?

A magyar és román szövegekből fokozatosan két, meglehetősen különböző Erdély-kép bontakozik ki.

Konklúzió: nemzeti- vagy nemzetállami nézőpont?

A vizsgálatba bevont tankönyvek elemzése alapján két fontos kérdés vetődik fel.

Nemzetek születése

A nézőpontbeli különbözőségek a nemzettéválás és az 1848-49-es események taglalása kapcsán is megjelennek.

Külső nézőpontok

A két narratíva párhuzamosságának egyik fő oka maga a "nemzeti történelem" kontextusa.

A dákoromán mítoszok nyomában

A tömegkultúra a mai napig a romantikus mítoszokat közvetíti.

Önállóság, különállás 

Impériumváltások

Az erdélyi uralomváltásokhoz számos ellentmondásos momentum kötődik, és mindkét narratíva a másiktól merőben eltérő módon interpretálja az eseményeket.

Nacionalista döntések 

Kisebbségpolitikák

A tankönyvek a kisebbségpolitikát a nemzettéválás és a modern nemzetállam kiépítésének összefüggéseiben, saját, "nemzeti" szemszögből értékelik.

Bezár