2023.tavasz: Régi csibészek
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: február  •  Nap: 06
22 találat
[1]

337. február 6.

I. Gyulát pápává választják

I. Gyulát pápaságát főként az arianizmus elleni küzdelem határozta meg. Az eretnekség szerint a Fiú nem egylényegű (homousziosz), hanem hasonlényegű (homoiusziosz) az Atyával. A 341-es antiochiai zsinaton szembekerült egymással Athanasziosz, alexandriai püspök, az arianizmus kemény bírálója és Nikomédiai Euszebiosz, aki el akarta mozdítani ellenfelét. Euszébiosz végül követek révén a pápa döntését kérte. I. Gyula Athanasziosz-t vette pártfogásába: 342-ben ünnepélyesen erősítette meg a püspököt hivatalában. A vitát a 343-ban Serdica-ban (Szófia) összehívott zsinaton kívánták lezárni, ahol mindössze 76 keleti püspök vett részt. Ők is nem sokkal később kivonultak és a közeli Philippopolisban gyűltek össze. Itt letettnek nyilvánították I. Gyula pápát és Athanasziosz-t.

[2]

1296. február 6.

III. András feleségül veszi Habsburg Ágnest

III. András Bécsben kötött házasságot I. Habsburg Albert osztrák és stájer herceg leányával, Ágnessel. A házasság fontos volt a magyar külkapcsolatok számára, mivel az osztrákok igényt tartottak a magyar trónra. A magyar király feleségének költségeit Pozsony vármegye jövedelmeiből kívánta fedezni. András halála után Ágnes elhagyta Magyarországot és a königsfeldeni kolostorban folytatta életét. Mostohaleányát, Erzsébetet a tössi apácazárdába kényszerítette, legalábbis az Erzsébet életét bemutató legenda ezt állítja. Ágnes nagyon komoly befolyással rendelkezett Ausztriában, a Habsburg hercegek többször kérték ki tanácsát. Magas kort megélve, 1364. június 10-én hunyt el.

[3]

1418. február 6.

A pálosok bekapcsolódnak a pasztorációba

V. Márton pápa engedélyezte a pálosoknak, hogy templomaikban prédikálhassanak és gyóntassanak. Ezzel a lépéssel lehetővé vált, hogy a remeterend részt vegyen a világiak hitéletében.

[4]

1508. február 6.

I. Miksa II. Gyula pápa jóváhagyásával felveszi a választott római császár címet

(I. Miksa apjának, III. Frigyesnek halála, azaz 1493 óta a Római Szent Birodalom egyeduralkodója.) Ezzel, hatalmának tetőfokán állva, megvalósítja a császári méltóság elválasztását a római pápától. Politikájának alapvető célja a Habsburg-hatalom erősítése ügyes szerződése és házasságpolitikájával. Az 1493-as senlis-i békékben I. Miksa, akit 1486-ban német királlyá választottak, hosszú küzdelmek után fenn tudta tartani igényét Franciaországgal szemben az összes burgundi fennhatóság alatt álló területre Picardia és a Burgund Hercegség kivételével. Elő-Ausztriát és Tirolt már 1490-ben megkapta. Ezzel a Habsburg-tartományok az ő kezében egyesültek. Miksa itáliai politikája kevésbé sikeres. A császár 1508. december 10-é létrehozza a francia királlyal, XII. Lajossal, II. Gyula pápával, Angliával és Spanyolországgal a cambrai-i ligát azzal a céllal, hogy a Velence által megszállva tartott felső-itáliai területeket visszahódítsák. Ez a szövetség azonban rövid idő múlva felbomlik, mert a pápa 1511-ben Velencével és a Svájci Államszövetséggel lép egyezségre a franciák ellen, hogy kiűzze őket Felső-Itáliából. Házasságpolitikájával azonban biztosítja a Habsburgok igényét Spanyolországra, Csehországra és Burgundiára. Belpolitikailag I. Miksa meg tudja tartani hatalmát. Bár 1500-ban jóvá kellett hagynia a birodalmi kormányzat, egy, a királytól független szervezet létrehozását, de ez az intézmény nem játszik szerepet a politikában.

[5]

1685. február 6.

II. Jakab trónra lép Angliában

II. Jakab személyében 1558 óta először ismét katolikus uralkodó lép trónra Angliában. Intézkedései, melyekkel a katolikus befolyást igyekszik növelni Angliában, ismételten felkeléseket váltanak ki. II. Jakab elődje a trónon testvére, II. Károly volt, aki röviddel halála előtt tért át a katolikus hitre. Trónra lépése után II. Jakab katolikusokkal tölti be a főbb katonai tisztségeket és 1686-ban Oxford püspökének is katolikust nevez ki. II. Jakab katolizáló politikája ellen 1685-ben felkelés robban ki Archibald Cambell, Argyll grófja vezetésével. A lázadás azonban elbukik és Cambellt bírósági ítélet nélkül kivégzik. Az ellenállás II. Jakab politikájával szemben azonban tovább folytatódik (1690. VI. 1.).

[6]

1711. február 6.

Kivégzik Béri Balogh Ádámot

A Béri előnév használata a 16. század végétől vált rendszeressé a családban. Birtokaik Vas és Sopron vármegyében voltak. Fiatalon Csobánc várában szolgált a gyalogság vajdájakánt, s részt vett a törököt kiűző háborúban. 1700-ban Vas vármegye főszolgabírája lett. 1704 decemberében csatlakozott II. Rákóczi Ferenc csapataihoz, aki kinevezte ezredeskapitánnyá, 1709-ben brigadérossá. Bátor, leleményes és fáradhatatlan alparancsnok volt, több diadalmas ütközetet vezetett, így Győrvárnál és Kölesdnél is legyőzte az osztrákokat. 1710. október 28-án, Szekszárd határában a császáriak fogságába esett. A haditörvényszék halálra ítélte és kivégezték.

[7]

1778. február 6.

Az USA és Franciaország szövetséget köt

A Nagy-Britannia elleni függetlenségi háborúját vívó Egyesült Államok nagy külpolitikai sikert ér el: az amerikai követ, Benjamin Franklin és Charles Gravier de Vergennes gróf Párizsban barátsági és kereskedelmi szerződést ír alá. A szerződésben Franciaország kötelezi magát pénzügyi, anyagi és katonai támogatás nyújtására. Az új hatalommal kötött szövetség fő célja az Egyesült Államok szabadságának és függetlenségének megvédése. Amennyiben Franciaország igényt támasztana az addig angol uralom alatt lévő Mexikói-öbölre, katonai siker esetén azt meg kell kapnia, cserébe az Egyesült Államoknak nyújtott támogatásért.

[8]

1793. február 6.

Meghal Carlo Goldoni olasz drámaíró

Goldoni Velencében született 1707. február 25-én. Jogot tanult, majd Chioggiában törvényszéki segédbíró, később Velencében ügyvéd volt, de hamar felhagyott a jogi pályával, mert igazi érdeklődést csak a színház iránt érzett. A realista olasz jellemvígjáték megalkotójaként vált ismertté, több mint 260 színművet írt. Művészete a commedia dell'artéban gyökeredzett, ugyanakkor túllépve azt, a színpadi figurák rögtönzései helyett rögzített szövegű szerepeket bízott a színészekre, és sokszor a külsőséges helyzetkomikumokat a jellemekből fakadó komikummal cserélte fel darabjaiban. Korának társadalmáról, szokásairól és felfogásairól festett igen találó képet. Legjobb vígjátékait - A fogadósné (azaz a Mirandolina), A hazug, Két úr szolgája - elsősorban az emberábrázolás realizmusa, a színes népi nyelv és a cselekmény mozgalmassága jellemzi. 1762-ben Párizsba költözött. 1765 után XV. Lajos lányának és XVI. Lajos nővéreinek nyelvmestereként a királyi udvarban élt, és francia nyelvű emlékiratán dolgozott, amely fontos korrajz. A forradalom kitörése után szegénységben élt, mert a Konvent megvonta a nyugdíját.

[9]

1808. február 6.

Megszületett Zimmermann Jakab, az első magyar nyelvű fotószakkönyv szerzője

1840-ben lefordította és előszavazta Daguerre fényképészeti kézikönyvét, a Bécsben kiadott mű a reformkor alkalmazott kémiai ismereteinek fontos dokumentuma. 1826-ban belépett a piarista rendbe, 1831-ben az egyetemen bölcsészetdoktori oklevelet nyert. 1831-39-ben a budai főgimnáziumban működött, 1840-45 között pedig a bécsi Theresianumban a magyar nemes ifjak nevelője és a magyar nyelv és irodalom tanára volt. 1846-ban kilépve a kegyes tanítórendből, a nagyváradi egyházmegye papjai közé vetette fel magát, s még ugyanazon évben kinevezték a pesti fiú-tanítóképezde tanárává, hol 1856-ig működött. Ez idő alatt két évig az egyetemen mint rendkívüli tanár széptant és nyelvészetet adott elő. A pesti tanítóképző feloszlatása után egy évig mint magánzó csak irodalommal foglalkozott, 1860-ban a kecskeméti római katolikus elemi iskolák igazgatója lett, majd 1873-78 között a kecskeméti állami főreáliskolának volt a tanára. Több elméleti pedagógiai munkát alkotott, nem egyet közülük tankönyvként használtak. Kecskeméten hunyt el 1878. június 5-én.

[10]

1840. február 6.

Új-Zélandot brit koronagyarmattá nyilvánítják

A Csendes-óceán két szigetén fekvő Új-Zélandot 1642-ben Abel Janszoon Tasman holland tengerész fedezte fel és szülőföldjére utalva `Nieuw Zeeland`-nak nevezte el. Nagy-Britannia érdeklődését James Cook expedíciói (1769, illetve 1772-1775) keltették fel a szigetek iránt, amelyeket egykor - Ausztráliához hasonlóan - fegyenctelepként használtak, majd később a fóka- és bálnavadászok bázisaként. A bennszülöttek és a bevándorlók között számos összecsapásra került sor. Az 1837-ben megalakult New Zealand Association sorra megkaparintotta a maorik földjeit. (Több mint 150 évet kellett várniuk, hogy az 1990-es évek második felében megkezdődjön kárpótlásuk az elveszett javakért.) Új-Zélandot 1840. február 6-án brit koronagyarmattá nyilvánították, 1853-ban gyarmati önkormányzatot kapott. 1901-ben annektálta a Cook-szigeteket. 1907-ben domínium, a brit birodalom önkormányzattal rendelkező állama lett, majd 1931 óta a Nemzetközösség tagállama. Az új-zélandi igazgatás alá tartozó csendes-óceáni területek közül Nyugat-Szamoa 1962-ben, Nauru 1968-ban függetlenné vált. A Cook-szigetek 1965-ben, Niue 1974-ben kapott teljes belső önkormányzatot és vált Új-Zéland társult területévé, számos szállal kapcsolódva hozzá, beleértve a közös állampolgárságot is.

[11]

1901. február 6.

Meghal Emilio de Marchi olasz író

De Marchi Milánóban született 1851. július 31-én. Bölcsészettudományi tanulmányokat folytatott, majd tanított, emellett éveken keresztül a milánói Tudományos Irodalmi Akadémia titkára volt, ahol stilisztikát adott elő. 1875-ben indította el a La Vita Nuova című folyóiratot, 1898-ban pedig a La Buona Parola című népszerű sorozatot, melyet kezdetben ő szerkesztett, illetve írt. A társadalmi fejlődés biztosítékát az erkölcsi nevelésben látta: a munkások ne harcoljanak a reformokért, hanem békésen eszközöljék ki azokat. Elítélte az arisztokrácia és a polgárság fényűző életét is. Főbb művei: A pap kalapja, 1888, Demetrio Piranelli 1890, A szép baba 1892.

[12]

1901. február 6.

Megszületett Ordass Lajos, evangélikus püspök

Ordass Lajos Torzsán (ma: Savino Selo, Szerbia-Montenegró) látta meg a napvilágot. Teológiát tanult Budapesten, Wittenbergben és Sopronban. Svédországi tanulmányútja után Cegléden, majd Budapesten volt lelkipásztor. 1945 után a Bányai Evangélikus Egyházkerület püspökeként szembeszállt az egyházi iskolák államosításával. Ezért 1948 szeptemberében letartóztatták, s koholt vádak alapján két évi fegyházra ítélték. 1950. május 30-án szabadult, majd 1956-ban rehabilitálták és kinevezték a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökévé. Két év múlva azonban újra elmozdították hivatalából. Ezt követően haláláig visszavonultan élt. Több külföldi egyetem tiszteletbeli doktorává avatatta, 1957 júliusától a Lutheránus Világszövetség alelnöke, majd elnökségi tagja volt. Aktív időszakában kiterjedt publicisztikai tevékenységet folytatott, írásai külföldi egyházi folyóiratokban is megjelentek. Budapesten hunyt el 1978. augusztus 14-én. Emlékét az oslói székhelyű The Ordass Foundation (Ordass Alapítvány) ápolja.

[13]

1911. február 6.

Megszületett Ronald Wilson Reagan

Illinoisban járt iskolába, s az ottani Eureka College-ban közgazdasági és szociológiai diplomát szerzett 1932-ben. Rövid sportriporteri és szerkesztői karrier után Kaliforniába ment és a filmvilágban kezdett dolgozni. Filmkarrierje a II. világháború idején három évre megszakadt a légierőnél töltött katonai szolgálat miatt. Reagan 50 mozifilmben játszott, az Elfújta a szél férfi főszerepére is jelölt volt, de végül is Clark Gable lett a kiválasztott. Több ízben elnökölt a Filmszínészek Szövetségében és a Filmipari Tanácsban.
1966-ban kezdte meg politikai pályafutását, amikor a kaliforniai kormányzóválasztáson közel egymillió szavazatot kapott. 1969-ben a Republikánus Kormányzók Szövetségének elnöke lett, 1970-ben másodszor is megválasztották Kalifornia kormányzójának. 1976-ban, majd 1979-ben is indult az elnökválasztáson, és második próbálkozását siker koronázta: 1980. november 4-én megválasztották az Egyesült Államok 40. elnökévé. Hatvankilenc éves volt akkor, s az Államokban addig sosem választottak meg ilyen idős elnököt. 1984-ben újra indult az elnöki posztért és óriási arányú győzelmet aratott. Meggyőződéses antikommunistaként 1983-ban jelentette be a békeidők egyik legnagyobb arányú fegyverkezését, s csillagháborús programjával, a Stratégiai Védelmi Kezdeményezéssel kifullasztotta és a csődbe taszította az általa a gonosz birodalmának nevezett Szovjetuniót, és előkészítette a kommunizmus bukását. 1987-ben Nyugat-Berlinben a gyűlöletes berlini fal előtt elmondott híres beszédében felszólította Mihail Gorbacsov szovjet vezetőt: "Mister Gorbacsov, bontsa le ezt a falat!". Tisztelői az ő érdemének tulajdonítják, hogy a Nyugat puskalövés nélkül megnyerte a hidegháborút. Gazdaságpolitikája, a "reaganomics" a neokonzervatív Milton Friedman Nobel-díjas közgazdász tanításain alapult. Hivatalba lépése után az amerikai történelem legnagyobb arányú jövedelemadó-csökkentését hajtotta végre. Költségvetési szigort hirdetett, távozásakor mégis óriási deficitet hagyott maga után 1989 januárjában. Visszavonulása után egy ideig a National Review című konzervatív lap szerkesztő bizottságának az igazgatója volt. 1994-ben az Alzheimer-kór tüneteit fedezték fel nála. A súlyos, elmezavarokkal járó betegség miatt haláláig a világtól elvonultan élt. 94. életévében halt meg, a volt amerikai elnökök közül senki sem ért meg ilyen magas életkort. Nevét viseli Washington fő repülőtere, valamint egy repülőgép-hordozó.

[14]

1918. február 6.

Meghal Gustav Klimt osztrák festő

Klimt Baumgarten-ben született 1862. július 14-én. A művész a XX. század fordulóján erotikus-szimbolikus témákat megörökítő, a realizmust a dekorativitással párosító műveket alkotott. Alapítója és vezéralakja volt a bécsi Sezessionnnak (ami kivonulást jelent és először egy kiállítás címe volt) és a Wiener Werkstättennek. 1905-ben szakított a Sezessionnal, de továbbra is a bécsi Jugendstil kiemelkedő képviselője maradt, s nagy hatással volt mind tanítványaira, mind a szélesebb művészkörökre. Sík, rajzos, dekoratív stílusú, sajátos színvilágú falfestészetet teremtett, (A zene, Filozófia, Orvostudomány, Jogtudomány) ezek, akárcsak táblaképei (Igazság, A három életkor, A csók) szimbolikus, bölcselkedő, morális tartalmúak, s sokszor nem mentesek a korra jellemző bensőséges erotikától, ez biblikus témáira is igaz. Jelentős műve a Beethoven-fríz a bécsi Sezession-palotában. Kiváló portréista, reklámgrafikus és iparművész volt, ruhaterveket és mozaikokat is készített. Korunkban igen népszerű, művészete reneszánszát éli. Agyvérzés következtében távozott az elők sorából.

[15]

1923. február 6.

Megszületett Lóránt Gyula, az Aranycsapat tagja

Szülővárosában, Kőszegen csatárként kezdte. Szombathelyről lett ifjúsági válogatott, majd előbb Nagyváradon játszott a magyar, később Aradon a román bajnokságot nyert együttesben. A Vasasban folytatta, és 1951-től a Honvédot erősítette, ahol három bajnokságot nyert, majd a Bp. Spartacusban fejezte be játékos-pályafutását. 1948-1955 között 37 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban a középhátvéd poszton. A legendás Aranycsapat védelmének tengelyében, annak pillérévé vált. Kivételes taktikai érettsége pompás rugókészséggel és fejjátékkal, nagyszerű ütemérzékkel és keménységgel párosult. Részese volt az 1952. évi olimpiai győzelemnek, az 1953 novemberi londoni 6:3-nak, az `évszázad mérkőzésének`, és az 1954. évi svájci világbajnokság - akkor csalódást keltő - ezüstérmes helyezésének. Visszavonulása után edzői pályafutását a Honvédnál kezdte, majd 1963-ban külföldre távozott. Féltucat német klubnál - köztük az Eintrach Frankfurt, Bayern München, Schalke 04 nagyhírű együtteseknél - tevékenykedett. Később Görögországba szerződött, és az élvonalban szereplő PAOK csapatát irányította. Szalonikiben, csapata mérkőzése közben 1981. május 31-én a kispadon váratlan szívrohamban meghalt.

[16]

1945. február 6.

Hatályon kívül helyezik a zsidótörvényeket

A kormány hatályon kívül helyezi a zsidótörvényeket és a jogfosztó rendeleteket.

[17]

1958. február 6.

Megkezdődik Nagy Imre ügyének tárgyalása

Nagy Imrét a szovjet vezetés már 1956. november 4-én le akarta tartóztatni. A jugoszláv követség azonban menedéket adott számára, végül bántatlansági ígérettel kicsalták a követségről, és Romániába internálták több pártellenzéki vezetővel (Losonczy Géza, Donáth Ferenc, Haraszti Sándor, Tánczos Gábor, Vásárhelyi Miklós, Lukács György stb.) együtt (1956. november 23.). A Kádár-kormány az intézkedést egy darabig átmenetinek tekintette. A forradalom utóvédharcainak leverése és a helyzet megszilárdulása után az MSZMP KB 1956. decemberi határoztában megjelölt négy ok közül mindinkább Nagy Imre tevékenységét tekintette a pártvezetés az októberi események fő kiváltójának. 1957. január elején a budapesti kommunista csúcsértekezleten már felmerült Nagy Imre felelősségre vonása, a hónap végén Kállai Gyula - miután Romániában tárgyalt a száműzöttekkel - nyíltan felvetette egy bírósági eljárás szükségességét. Az MSZMP KB 1957. február 29-én határozatot hozott a vizsgálat megkezdéséről. Kádár minden erre vonatkozó lépést egyeztetett Moszkvával, március 21-29-i moszkvai látogatása során megállapodás született a bírói felelősségre vonásról. Nagy Imrét április 14-én Romániában hivatalosan is letartóztatták, és Budapestre szállították. Őt és társait azzal vádolták, hogy összeesküvést szőttek a "népi demokratikus államrend megdöntésére, hazaárulást követtek el a semlegesség kinyilvánításával, valamint állítólagos nyugati segélykéréssel". 1957. augusztus elejére a BM kijelölte a per vádlottait, elkészítette a vádiratot, amelyet Biszku Béla belügyminiszter vitt ki Moszkvába egyeztetni. Szovjet kérésre, a szeptemberre tervezett pert a moszkvai kommunista csúcstalálkozó (1957. november) utánra halasztották. 1957. december 21-én az MSZMP KB határozatot hozott a per megindításáról. A tárgyalás 1958. február 6-án kezdődött meg. Újabb szovjet kérésre, a nyugati hatalmakkal kezdeményezett csúcstalálkozó miatt végül június 9-15. között folytatták le az eljárást, zárt ajtók mögött. Nagy Imre a vádakat végig tagadta, és nem ismerte el a bíróság illetékességét. A halálos ítélet elhangzása után nem kért kegyelmet, mondván, ügyében a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály mondja ki a végső ítéletet. Június 16-án őt és két társát (Maléter Pál volt honvédelmi minisztert és Gimes Miklós pártellenzéki újságírót) kivégezték. Ugyanerre a sorsra jutott még áprilisban Szilágyi József. A perről és az ítéletről az első közleményt június 17-én, az ítéletek végrehajtása után adták ki. A szovjet rendszerű országok sajtója összehangolt, de rövid lefolyású sajtókampány keretében foglalkozott a "szigorú, de igazságos" ítélettel. A kivégzések villámcsapásként hatottak itthon, mivel sokan amnesztiát vártak. A nyugati kommunista értelmiség 1956 hatására kezdődött kiábrándulása folytatódott.

[18]

1958. február 6.

Tragikus baleset éri a Manchester United labdarúgó csapatát

Ez a futballtörténelem egyik legsötétebb napja: a Belgrádból, a Crvena Zvezda elleni BEK-elődöntőről hazatérő Manchester United tragikus balesetet szenvedett München Riemi repülőterén. A kifutópályáján túlszaladt, majd kigyulladt a British European Airways (BEA) 609-es járata. A Matt Busby vezetőedző tanítványait szállító repülőgép a harmadszori felszálláskor is képtelen volt a magasba emelkedni, visszazuhant és kettétört. A tragédiában nyolc angol játékos, tizenöt csapatvezető és újságíró vesztette életét. A futballisták többsége nagyon fiatal volt, és a klub történetének talán legnagyobb csapatát alkotta. A túlélők között volt a legendás edző és Bobby Charlton, a későbbi világbajnok. A tragédiát - a több évig húzódó szakértői vizsgálat megállapítása szerint - az okozta, hogy a gép a szárnyak jegesedése miatt nem tudott repülni.

[19]

1961. február 6.

Tömeges házkutatások zajlanak Budapesten

Államellenes összeesküvés vádjával számos papot letartóztatnak.

[20]

1961. február 6.

Meghal Csécsy Imre, baloldali radikális író

Az I. világháború előtt a Huszadik Század, a Nyugat cikkírója volt. Novelláit 1912-ben Az élet felé című kötetben adta ki. 1913-14-ben bekapcsolódott a Galilei kör munkájába, 1914-ben az Új Magyar Szemle szerkesztője lett. Jászi Oszkár titkáraként tevékenyen részt vett a polgári demokratikus, ún. őszirózsás forradalomban, majd a külügyminisztériumban, illetve a kommün idején a külügyi népbiztonságon dolgozott. A Tanácsköztársaság bukása után először a Világ című napilap munkatársa, majd a Századunk szerkesztője lett. 1944-ben megszervezte az illegális Magyar Radikális Pártot, amelynek a háború után elnöke is volt. 1947-ben képviselővé választották. Még ugyanebben az esztendőben újra indította a Huszadik Századot, amely azonban két évre rá megszűnt. A reményeiben csalódott író-képviselő 1949-ben végül is nyugdíjba ment. Politikai apátiájából még az igazi demokrácia reményét felcsillantó 1956-os forradalom sem rázta fel. Nem vette ki részét a Radikális Párt újjászervezéséből sem. Önéletrajzi művén dolgozott, ennek befejezésében azonban halála megakadályozta.

[21]

1993. február 6.

Meghal Arthur Ashe amerikai fekete bőrű profi teniszező

A teniszvilág legendás alakja Richmond-ban született 1943. július 20-án. Ő volt az első fekete bőrű teniszező, aki helyet kapott az amerikai Davis Kupa-csapatban, méghozzá győztesként. Férfi egyesben diadalmaskodott az Egyesült Államok nyílt teniszbajnokságán és a wimbledoni döntőben is. Összesen 33 tornagyőzelmet aratott és a pénzdíjakból több, mint másfél millió dollárt gyűjtött össze. Közel 10 esztendőn át a világranglista egyik éllovasa volt. Kivételes pályafutásának elismeréseként 1985-ben tagja lett a teniszhírességek csarnokának. Cselekvően részt vett a faji megkülönböztetés elleni hazai és nemzetközi küzdelemben is. Az aktív pályafutást 1979-ben fejezte be. Halálának közvetlen oka tüdőgyulladás volt, de döntő szerepet játszott benne egy vérátömlesztés során `szerzett` AIDS-betegsége is.

[22]

1998. február 6.

Meghal Falco osztrák rockénekes

Johannes Hölzl néven Bécsben született 1957. február 19-én. A bécsi dzsesszakadémián zeneszerzést tanult, ezután 1974 és 1977 között helyi együttesek basszusgitárosa volt, majd Berlinbe költözött és a német énekes, Bilgeri dalszerzőjeként dolgozott, illetve punkzenekarokban játszott. 1979-81-ben a bécsi rockszínház zenekara, a Halluzination Company alapító tagja. 1982-ben aztán egy senkinek sem kellő nótáját saját maga énekelte el, így született meg a Der Komissar, amely a nyolcvanas évek egyik legnagyobb slágere lett. 1985-ös harmadik nagylemezével Amerikát is meghódította, a Rock Me Amadeus című dala három hétre kibérelte a New York-i Billboard magazin listájának első helyét. Ekkortól kezdve dolgozott együtt a Bolland testvérekkel, akik olyan világslágereket írtak számára, mint a Vienna Calling, a Jeanny vagy a Comin' Home. A kilencvenes években kissé háttérbe szorult, ám 1996-ban újult erővel fogott a lemezkészítésbe. Visszatérő albumának megjelenését már nem érhette meg, mivel dominikai üdülése közben autóbaleset érte: egy busz belerohant autójába, s halálos koponyasérülést szenvedett.

Bezár