2021. nyár: Végzetes asszonyok
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: május  •  Nap: 12
20 találat
[1]

1310. május 12.

Magyarországon először írnak papírra oklevelet

Gentilis pápai legátus adja ki Pozsonyban

[2]

1328. május 12.

Lajos császár római ellenpápát nevez ki

Az egyházi és a világi hatalom közötti vita eléri csúcspontját: IV. (Bajor) Lajos király január 17-én a `római nép nevében` a római városi hivatalnokokkal és Sciarra Colonna kardinálissal római császárrá koronáztatja magát, és április 18-án kihirdeti az Avignonban székelő XXII. János pápa trónfosztását. Helyére május 12-én Corvarói Péter ferences szerzetest választatja meg a római néppel. A nézeteltérés a pápa és a császár között 1323-ban kezdődött: miután Lajos 1322-ben az ellenkirály, Szép Frigyes fölött aratott győzelmével megerősítette helyzetét, a pápa ellenzékét segítette Itáliában. 1323. október 8-án XXII. János felszólította, hogy tegye le a királyi címét, mivel kettős választás esetében pápai döntés szükséges. Mivel Lajos császár kitartott azon álláspontja mellett, miszerint a királyi méltóságról egyedül a német választófejedelmek többsége dönthet, emiatt XXII. János 1324. március 23-án átok alá helyezte a császárt és követőit. Lajos császár válaszul XXII. Jánost vádolta eretnekséggel, mivel a ferences szerzetesek teljes szegénységet hirdető egyik csoportját elítélte.

[3]

1364. május 12.

III. (Nagy) Kázmér lengyel király megalapítja a krakkói egyetemet

[4]

1448. május 12.

Bölcsényi Mihály személyében megválasztják a magyarországi obszerváns ferences rendtartomány első provinciálisát

[5]

1581. május 12.

Báthori István megalapítja a kolozsvári egyetemet

Báthori István erdélyi fejedelem Kolozsvárott egyetemi célra a jezsuitáknak adományozta az üresen álló ferences kolostort, a Farkas utcai gótikus templomot, valamint három falut. Az egyetem teológia és filozófia fakultással indult, s az alapítólevél megerősítésért a fejedelem XIII. Gergely pápához fordult. Az alapítást a külföldről behívott jezsuitákra bízta. A kaput nyitó egyetem tanítási rendszere az akkori idők kívánalmait teljesítette. Bölcsészeti karán, a kétéves bölcsészeti tanfolyam keretében arisztotelészi fizikát tanítottak. A második évfolyam hallgatói a kinematika, dinamika, kozmográfia, hőtan, fénytan és a cseppfolyós testek statikája köréből nyertek ismereteket. Az egyetem nem volt hosszú életű, 14 évet működött (1581 és 1588, valamint 1595 és 1603 között). A protestánsok által a katolikus restauráció eszközének tekintett jezsuita egyetem vallási türelmetlenség áldozata lett.

[6]

1635. május 12.

Megalapítják a nagyszombati egyetemet

Pázmány Péter esztergomi érsek, a magyar ellenreformáció `motorja`, abban is rendje, a jezsuiták hagyományait követte, hogy rendkívüli fontosságot tulajdonított a nevelésnek. A bécsi egyetemen 1627-ben papnevelő intézetet létesített a magyarok számára. Az ő nevéhez fűződik az első valóban tartósan működő magyarországi egyetem, a nagyszombati megalapítása is. (Ez az egyetem később Pázmány nevét viselte, és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje volt.) Mivel Pázmány a hazai katolikus papképzés szükségleteit tartotta elsődleges feladatának, filozófiai és teológiai karral indult. Saját vagyonából százezer forintot adott erre. Az egyetemet saját rendjére bízta, a jezsuiták irányították egészen 1773-ig, a rend feloszlatásáig. A grazi jezsuita egyetemen, ahol korábban Pázmány tanított, szintén csak ez a két kar működött, egy "rendes" nyugat-európai egyetem azonban négy karból állt. A nagyszombati egyetem majd a 17. század második felében bővül a jogi fakultással. Orvosi karát azonban csak 1769-ben szervezték meg. Ettől fogva tekinthető valóban teljes egyetemnek.

[7]

1641. május 12.

Kivégzik Thomas Wentworth angol politikust

[8]

1688. május 12.

Meghal Joachim von Sandart német festő

Frankfurtban született 1688. október 14-én. Élt Nürnbergben - ahol a művészeti akadémia vezetője volt -, Utrechtben, Velencében és Amszterdamban. Rómában VIII. Orbán pápa számára festett több képet, míg Bécsben III. Ferdinánd császárról és családjáról készített portrékat. Közel száz festményét ismerjük. Idős férfi képmása c. műve a Szépművészeti Múzeumban látható. Festészeti hagyatékánál jelentősebb művészettörténeti munkássága, amely értékes forrásanyag. Nürnbergben érte a halál.

[9]

1776. május 12.

XVI. Lajos elbocsátja pénzügyminiszterét

XVI. Lajos francia király a nemesség és a nagypolgárság nyomására elbocsátja pénzügyminiszterét, Anne Robert Jacques Turgot-t, Aulne báróját, aki 1774 augusztusa óta volt a pénzügyek főellenőre és tengerészeti miniszter. Turgot reformterveivel kivívta a kiváltságos osztályok ellenszenvét. Mint gazdaságtudós és államigazgatási szakember már azelőtt hírnevet szerzett, hogy XVI. Lajos kinevezte az állam pénzügyeinek élére. Első reformintézkedése, a gabona árának felszabadítása, 1774 szeptemberében kudarccal végződött: a rossz termés és az árak egyidejű növekedése nyugtalansághoz vezetett. 1776 januárja és márciusa között Turgot hat reformediktumot adott ki (a robot eltörlése, céhek betiltása, földtulajdonosok megadóztatása), melyek végül az udvari intrikák eredményeként a túlságosan tevékenynek ítélt miniszter elbocsátásához vezettek.

[10]

1806. május 12.

Megszületett Georg Adolf Erman Ázsia-kutató

Szülővárosában, Berlinben kezdte, Königsbergben folytatta természettudományi tanulmányait. 1828-ban földkörüli útra indult, amelyen a Föld mágnességét kutatta. Carl Friedrich Gauss német fizikus és matematikus az ő eredményeire alapozta első földmágnességi elméletét. 1845-48 között saját mérései alapján kiszámította a Föld mágneses állandóit. Több utazást tett Ázsiában, amelyek során leírta a kamcsatkai vulkánokat. Munkái: A Gauss-i elmélet alapjai; A földmágnesség jelenségei az 1829-es évben. Berlinben hunyt el 1877. július 12-én. Fia Johann Peter Adolf Erman egyiptológus volt.

[11]

1806. május 12.

Megszületett Juhana Wilhelm Snellman finn politikus

Stockholmban látta meg a napvilágot. Külföldi útjai során felfigyelt a kis népek szabadságmozgalmaira, nemzetiségi kérdéseire. Hazatérve fő törekvése az volt, hogy az addig használatos svéd nyelv helyett a finn nyelvet honosítsa meg a művelődésben, a politikai közéletben. 1856-ban kinevezték a helsinki egyetemre a filozófia professzorává, hét évvel később pedig meghívták a szenátus tagjai közé, és az állami pénzügyi hivatal vezetőjévé nevezték ki. 1870-74 között elnöke volt a Finn Irodalmi Társaságnak. Elias Lönnrot mellett a finn irodalom és művelődés egyik legnagyobb hatású alakja. Kirkkonummi-ban halt meg 1881. július 4-én.

[12]

1820. május 12.

Megszületett Florence Nightingale

Világszerte május 12-én tartják az ápolónők világnapját, arra emlékezve, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket: önkéntes ápolónőket toborzott, mentette és ellátta a sebesülteket, majd később ápolónőképző iskolát alapított.

[13]

1851. május 12.

Meghal Christian Friedrich Tieck német szobrász

A német romantika jeles szobrász képviselője Berlinben látta meg a napvilágot 1776. augusztus 14-én. 1830-tól a berlini múzeum osztályvezetője volt, 1839-től az akadémia igazgatóhelyettese. Szobrászati művekkel díszítette a weimari kastélyt, a berlini színházat és múzeumot. Számos mellszobrot készített (Goethe, Schiller, Brentano, Schlegel), ő alkotta Schinkel szobrát a berlini múzeum, Kopernikusz emlékszobrát Thorn városa, Krisztus szobrát a holsteini templom részére. Berlinben hunyt el.

[14]

1881. május 12.

Tunézia francia protektorátus alá kerül

[15]

1881. május 12.

Berlin közelében megindul a világ első rendszeres villamosjárata

A német főváros közelében fekvő Lichterfelde pályaudvarától a két és fél kilométernyire fekvő Kadett Intézetig közlekedő villamos 7,5 kW és 180 V egyenárammal működött. Létrehozója a Siemens-Halske gyár volt, tervezője Werner Siemens, az elektrotechnika egyik nagy német alakja.

[16]

1926. május 12.

Pilsudski marsall államcsínyt hajt végre

Józef Klemens Piłsudski lengyel marsallnak a hadsereg élén végrehajtott államcsínye véget vet a Lengyel Köztársaság belpolitikai zavarainak. Háromévi önként vállalt passzivitás után Piłsudski visszatér a politikai életbe. Vezetésével Lengyelországban létrejön a politikai s a gazdasági konszolidáció egyaránt. Anélkül, hogy teljesen hatályon kívül helyezte volna az alkotmányt, Piłsudski nem riadt vissza annak megszegésétől és politikai ellenfeleinek üldözésétől sem. Az 58 éves politikus és katona az Oroszország elleni háborút a "visztulai csodával" fejezte be (1921. III. 18.).

[17]

1944. május 12.

Szövetséges légioffenzíva indul a német hadiipar ellen

A szövetségesek új légioffenzívával kísérlik meg a német hadiipar lerombolását. A bombatámadások célját főként a Halle és Merseburg körüli közép-németországi iparvidék mesterséges hajtóanyagot előállító gyárai alkotják. A német hadvezetés számára a fegyver- és lőszerutánpótlás mellett a romániai és a szovjet olajmezők elvesztése után, a mesterségesen előállított üzemanyag elsőrendű jelentőséggel bír. Üzemanyag nélkül nem képesek a szövetségeseknek az `Európa erőd` elleni rohamát feltartóztatni. A szövetségesek légifölénye és az állandó bombatámadások ellenére a német hadiipari termelés 1944 nyarán érte el csúcspontját. A racionalizálás és a tömeges gyártás segítségével a többi között 276639 gépfegyvert (1941: 85810), 8339 harckocsit (3250) és 38122 repülőgépet (12254) állítottak elő. A szövetségesek fölényét azonban minden erőfeszítés ellenére sem lehetett behozni. Míg Németországban a háború hét éve alatt összesen 92770 különféle repülőgépet gyártottak, addig egyedül az USA öt év alatt 297000-nél többet állított elő. Adolf Hitler hibás döntései következtében az egyetlen német "csodafegyver" gyártásával, amely a szövetséges bombavetők flottáját képes lett volna feltartóztatni, két évet késtek. Noha az Me 262 sugárhajtású vadászrepülőgép már 1942-ben sorozatgyártásra készen állt, csak 1944-ben került bevetésre.

[18]

1965. május 12.

Az NSZK diplomáciai kapcsolatot létesít Izraellel

Az arab államok megszakítják kapcsolataikat Bonnal

[19]

1970. május 12.

Magyarországon is Lenin-centenáriumot tartanak

Lenin születésének centenáriumán Moszkvában nemzetközi Lenin-ünnepséget rendeztek, amelyen Kádár János is beszédet mondott; a budapesti Nemzeti Múzeumban Lenin-kiállítás nyílt; több városban Lenin-szobrot avattak; kiadtak több Lenin-válogatást stb. Tiszaszederkény a nevezetes napon vette fel a Leninváros nevet.

[20]

1982. május 12.

Merényletet kísérelnek meg II. János Pál pápa ellen Portugáliában

Bezár