2021. nyár: Végzetes asszonyok
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: május  •  Nap: 11
23 találat
[1]

1253. május 11.

IV. Béla fellép az esztergomi érsek érdekében

IV. Béla IV. Ince pápához intézett levelében kérte, hogy a Szentszék nevezze ki Benedeket esztergomi érsekké. Az egyházi férfiú régóta a király bizalmas hívének számított, 1238-tól budai prépost és alkancellár, 1240-ben fehérvári prépost, egy évvel később kalocsai érsek. 1253-ban a magyar király őt szerette volna látni a megüresedett esztergomi érsekség élén. A pápa vonakodott a jelölést megerősíteni, végül azonban a király álláspontja győzött.

[2]

1347. május 11.

I. Lajos király figyelmezteti lovászmesterét

Lajos király Lackfi Déneshez írt levelében kérte a főurat, hogy a tápi (Győr m.) hadakozó lovászokat az eddigi szabadságukon túl ne terhelje meg. A lovászok a királynak teljesítettek szolgálatot, őrizték a méneseket, és katonai feladatokat is elláttak. Lackfi Dénes jogtalanul hajtott be tőlük hadiadót, és más illetékeket, ez azonban nem volt benne kiváltságlevelükben, amelyet a királynak, és Erzsébet anyakirálynénak is bemutattak. A király felszólítja a lovászmestert, hogy az eddigi gyakorlatot vizsgálja felül, különben az uralkodó személyét sérti meg.

[3]

1529. május 11.

Hans Katzianer, I. Ferdinánd magyarországi főkapitánya elfogatja Szomolnokon Fischer András anabaptista prédikátort

[4]

1686. május 11.

Meghal Otto von Guericke német fizikus

Magdeburgban született 1602. november20-án. A lipcsei egyetemre járt, majd Jénában jogot tanult, 1623-ban a Leideni Egyetemen matematikát és mechanikát hallgatott. 1631-ben Gusztáv Adolf svéd király hadseregének hadmérnöke lett, 1646-tól 1681-ig Magdeburg polgármestere és Brandenburg magisztrátusának tagja volt. 1650-ben készítette el légszivattyúját, amellyel sikerült részleges vákuumot előállítania. Kimutatta, hogy a fény áthalad a légüres téren, de a hang nem. 1654-ben mutatta be III. Ferdinánd császár előtt Regensburgban a `magdeburgi féltekéket`. Két 35 cm átmérőjű réz félgömböt összeillesztett, majd kiszivattyúzta közülük a levegőt. A félgömböket lovakkal sem sikerült szétválasztani, így bebizonyította a légnyomás létezését és kimutatta annak erejét. A légnyomás ingadozásainak megfigyelésére vízbarométert készített. Guericke 1663-ban elkészítette az első elektromos generátort, amely egy forgó kéngolyó dörzsölésével állított elő sztatikus elektromosságot. 1672-ben felismerte, hogy ez a kéngolyó felületén fényt eredményez, ezzel felfedezte az elektro-lumineszcenciát. Csillagászati kutatásai alapján megjósolta, hogy az üstökösök rendszeresen visszatérnek a világűrből. A kopernikuszi világkép feltétlen híve és követője volt. Hamburgban érte a halál.

[5]

1696. május 11.

Meghal Jean de La Bruyere francia író

Párizsban született 1645. augusztus 16-án. A híres Condé herceg szolgálatában állt, s közelről ismerte kora hatalmasainak életét. Élete fő művét is róluk írta, a Jellemrajzok vagy e század erkölcsei nagyon népszerű könyv volt, bár sokan nem szerették. Könyve aktualitásai miatt hivatalos elismerése is sok akadályba ütközött. Kiváló stílusban írt, ezért az irodalomtörténet ma is nagyra becsüli művészetét. Versailles-ban hunyt el.

[6]

1751. május 11.

Az országgyűlés Batthyány Lajos grófot választja nádorrá

[7]

1784. május 11.

II. József kötelezővé teszi a német nyelvet Magyarországon

II. József rendeletével a latin helyett a németet tette hivatalos nyelvvé Magyarországon. A rendelet értelmében a főkormányszékek 1784. november 1-től kötelesek bevezetni a német nyelvű ügyintézést, a vármegyéknek és az igazságszolgáltatásnak három év múlva kellett teljesen áttérni a német nyelvre. Az iskolai oktatásban és a papnevelésben főtárgy lett a német nyelv, a felsőfokú oktatásban pedig bizonyos szakokon (filozófia, orvostan) németül kellett tanítani. Hivatali és tanári állásba németül nem tudót ezentúl nem vehettek föl, azt pedig, aki a határidő lejártáig nem tanult meg németül, elbocsátották. Ez a nyelvrendelet nem volt egyedülálló (pl. évtizedekkel korábban Franciaországban is adtak fel hasonló rendelkezést), és célja sem az országban honos anyanyelvek háttérbe szorítása, hanem a latin hivatali nyelv felváltása volt a monarchia egységesebb igazgatása érdekében. E rendelet mégis jelentős mértékben hozzájárult II. József és Magyarország viszonyának romlásához. Miközben többé-kevésbé sikerült végrehajtani, nemcsak a megyék szenvedélyes hangú tiltakozását váltotta ki, hanem jelentős mértékben hozzájárult a magyar nyelvújító mozgalom kibontakozásához is. Ez vezet majd azon törekvésekhez: a koronához tartozó területeken a magyar legyen államnyelvvé.

[8]

1801. május 11.

Megszületett Henri Labrouste francia építész

A francia fővárosban született, tanulmányait 1819-ben kezdte meg a párizsi képzőművészeti főiskolán, az École de Beaux-Arts-on. 1824-ben római ösztöndíjat kapott, 1825-30 között Itáliában élt. Az építészeti szerkesztési kérdések és a régészet megszállottja volt, e tudományokat oktatta párizsi szabadiskolájában. Az Akadémia eklekticizmusával szembenálló racionalista (vagy funkcionalista) iskola vezéregyénisége lett. Elsők között alkalmazta az acélszerkezetet az építészetben. Az 1843-50 között épült párizsi Ste. Geneviéve-könyvtár acéloszlopokon és -íveken nyugvó nagy csarnokánál szerencsésen használta fel a hagyományos reneszánsz formáknál a vasat, egyszerűségükben is merészen újszerű formákban. Az oszlopok légies könnyedsége ellentétben áll a határoló kőfallal. Nevéhez fűződik a párizsi Bibliotheque Nationale déli szárnyának restaurálása és kibővítése is: az 1862-68 között épült olvasótermet kilenc díszes fémkupola fedi le, amelyeket karcsú öntöttvas oszlopok támasztanak alá. Fontainebleau-ban halt meg 1875. június 24-én.

[9]

1841. május 11.

Megszületett Pauler Gyula történetíró

Zágrábban látta meg a napvilágot, 1863-ban a pesti egyetemen jogi doktori, később bölcsészdoktori oklevelet szerzett, s Pesten ügyévdi irodát tartott fenn. 1874-ben került az Országos Levéltárhoz, amelynek ő építette ki a szervezetét, majd ő volt az első igazgatója. 1870-től az MTA levelező, 1877-től rendes tagja volt, s az Akadémia bizottságának tagjaként nagy szerepet kapott a millenniumi ünnepségek megszervezésében. Történetelméleti kérdésekkel, ezen belül is főleg a pozitivizmussal foglalkozott. Történetírói munkásságának legnagyobb szabású műve A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok korában című munkája. Egyik szerkesztője volt A magyar honfoglalás kútfői című műnek. (A millennium évének meghatározására létrehozott bizottság tagjaként az ő javaslatára foglalták törvénybe a honfoglalás időpontjaként a 895. évet.) Badacsonytomajban halt meg 1903. július 6-án.

[10]

1860. május 11.

Giuseppe Garibaldi partraszáll Szicíliában a marsalai ezerrel

Giuseppe Garibaldi olasz szabadságharcos önkénteseivel partra száll Szicíliában, és az `Ezrek` - a felkelő parasztokkal szövetségben - elfoglalják az egész szigetet. Miután a Szárd-Piemonti Királyság lemondott Savoyáról és Nizzáról - Garibaldi szülővárosáról - Franciaország javára (1859. XI. 10.), III. Napóleon francia császár 1860. március 24-én hozzájárulását adta ahhoz, hogy Toscana, Modena, Emília-Romagna és Parma csatlakozzon az új észak-olaszországi királysághoz. Garibaldi, aki az utóbbi években támogatta az egyesítést vezető szárd-piemonti monarchiát, ám az elcsatolások miatt most élesen bírálva Cavourt, a szicíliai emigránsok segítségével Genovában szervezte meg a hadjáratot a dél-itáliai Bourbonok ellen. 1860. május 5-én, éjjel híveivel két gőzhajón kelt útra Genovából, és 6 nappal később partra szállt Marsalában. Megérkezése után II. Viktor Emánuel nevében Szicília diktátorának nyilvánította magát. Önkénteseihez hamarosan felkelő parasztok csatlakoznak. Már május 15-én, Calatafiminél győzelmet arat a Bourbon-hadsereg fölött. A morális siker óriási, egyre több önkéntes gyarapítja Garibaldi seregét, a nápolyi királyság hadserege elbizonytalanodik. Május 27-30. között Garibaldinak sikerül Palermót elfoglalni, és a nápolyi csapatokat távozásra kényszeríteni. Garibaldi egy sürgősen kinevezett ideiglenes kormánnyal bevezetteti az általános hadkötelezettséget, hogy reguláris hadsereggel folytathassa az olasz föld felszabadítását. Augusztus közepén katonái (már csaknem 20 ezer fő) átkelnek a messinai tengerszoroson, és szeptember 7-én elérik Nápolyt, ahol a lakosság lelkesen üdvözli őket. Az 1735 óta Nápolyban és Szicíliában uralkodó Bourbonok bukása az október 1-jén a Volturno-folyó mellett vívott csatában teljesedett be, s a birodalomnyi felszabadított területet Garibaldi - bár köztársasági elvbarátai önállósulásra biztatták - átadta a megérkező II. Viktor Emánuelnek.

[11]

1871. május 11.

Péksegédek sztrájkja kezdődik Pest-Budán

[12]

1881. május 11.

Megszületett Kármán Tódor gépészmérnök

Budapesten született, gépészmérnöki diplomáját a budapesti Műegyetemen szerzett. Ezután ösztöndíjasként Németországban tanult: Göttingenben doktorált és 1912-ig egyetemi tanárként dolgozott. Az I. világháború alatt a repülő hadtestnél kutatómérnök, ahol Petróczy Istvánnal és Zurovetz Vilmossal közösen elkészítette a világ első katonai helikopterét, amely a repülés történetében a három feltaláló vezetéknevének kezdőbetűje alapján PKZ néven vált ismertté. Az I. világháború után a német Luftwaffe egyik megalapítója és a Junkers művek szaktanácsadója volt. 1929-ben az USA-ba hívták, ahol a Guggenheim-laboratórumban részt vett a rakétakutatásban. A Pasadenában folytatott aerodinamikai kutatásai nyomán Kármánt világszerte a hangsebességen felüli repülés atyjának kiáltották ki. Ő volt az életre hívója és első igazgatója az űrkutatás békés célokat szolgáló világszervezetének, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának. 1951-től elnöke volt a NATO repülésügyi kutatási és fejlesztési tanácsának is. Világszerte szaktanácsadó volt az aerodinamika, repülőgéptervezés, aeronautika, asztronautika és a világűrközlekedés terén. Vezető szerepe volt a B-36, B-47 és B-52-es bombázók, az Atlas, Titan és Minuteman rakéták kifejlesztésében. 1963-ban ő kapta meg - elsőként - az Egyesült Államok legnagyobb tudományos kitüntetését, a Nemzeti Tudományos Érmet (National Medal of Science), amelyet személyesen J. F. Kennedytől, az USA elnökétől vehetett át. Aachenben hunyt el 1963. május 7-én. Halála után a Hold és a Mars egy-egy kráterét nevezték el róla. Az Egyesült Államok postahivatala 1991-ben bélyeget adott ki róla.

[13]

1886. május 11.

Meghal Kászonyi Dániel honvéd százados

A szabadságharcos Bécsben született 1813. október 2-án. 1848-ban egyik szervezője az októberi bécsi forradalom Latour-ellenes akciójának. Pozsonyban népfelkelést szervezett, majd Guyon oldalán részt vett a nagyszombati csatában. Világos után végül Londonba emigrált, ahol a Kossuth vezette emigráció munkájában vett részt. Hazatérése után az 1870-es években több lap munkatársa volt; 1881-84 között a Népszava szerkesztője. A magyar fővárosban halt meg.

[14]

1916. május 11.

Meghal Max Reger

Egy hangversenykörút alatt meghal a 43 éves Max Reger zeneszerző Lipcsében, egy szállodai szobában. Kamarazenéjében és orgonaműveiben megkísérelte a régi kompozíciós formák és egy új, a dúr-moll-tonalitás határát súroló harmónia összekapcsolását. Reger, aki magát „a haladás öntudatos hívének” látta, 1890-től 1895-ig Hugo Riemann tanítványa volt, aztán, wiesbadeni és müncheni tartózkodás után, 1907-től zeneszerzést tanított Lipcsében. 1911-től 1914-ig a zeneszerző a meiningeni udvari zenekart vezette. Reger több mint 1000 orgonaművet és kamarazenei kompozíciót hagyott hátra.

[15]

1931. május 11.

Összeomlik az osztrák Credit-Anstalt

A bankcsőd a világgazdasági válság súlyosbodásának első jele. A kormány, amellyel a bank közli, hogy a folyó üzleti évben 140 millió schilling a vesztesége, elhatározza a bank támogatását, hogy megakadályozza a pénzügyi összeomlását. Kezdeményezésére a Rotschild-ház és az osztrák nemzeti bank 30-30 millió schillinggel segíti meg a Credit-Anstaltot.

[16]

1949. május 11.

Izraelt felveszik az ENSZ-be

[17]

1950. május 11.

Törvény rendelkezik a magyar tanácsrendszer felállításáról

Az 1950. évi I. törvény a helyi (megyei, járási, városi, községi) tanácsokról rendelkezett. A törvény, szemben a korábbi önkormányzati autonómiákkal, a tanácsokat szovjet mintára az egységes és központosított államhatalom helyi szerveiként határozta meg. Maga a tanács szó is a Szovjetunió helyi és központi államhatalmi szervei nevének (szovjetek) egyszerű fordítása. Választásuk zárt listás rendszerben történt, első alkalommal 1950. október 22-én. A tanács élén elnök állt, s rendkívül korlátozott, formális szabályrendelet-alkotási jogkörrel rendelkezett. Az igazgatás és adminisztráció (helyi igazgatás) élén a végrehajtó bizottság állt. A tanácsok központi irányítását 1950-1953 között a belügyminiszter, 1953-1954-ben a Minisztertanács látta el, ellenjegyzésük nélkül a tanács semmilyen rendelkezése nem lépett érvénybe. A későbbiekben valamennyit lazul a központi irányítás közvetlensége. A második tanácstörvény (1954. évi X. tv.) egyéni választókerületi rendszert vezet be, s létrehozza a tanácsok saját fejlesztési, illetve tartalékalapját. Az 1971. évi harmadik tanácstörvény már népképviseleti-önkormányzati és államigazgatási szervekként határozza meg a tanácsokat. Oldja a központi irányítás szigorát: utasítások helyett már törvények és más szintű jogszabályok határozzák meg működésüket.

[18]

1955. május 11.

Varsóban megkezdődnek a Varsói Szerződést létrehozó tárgyalások

[19]

1956. május 11.

Hegedűs András a Minisztertanács Elnöke fogadja a Katolikus Püspöki Kar képviselőit

[20]

1971. május 11.

Meghal Erdei Ferenc politikus

Makón született 1910. december 24-én. 1934-től vett részt a falukutató mozgalomban, s 1937-ben megjelent nagy feltűnést keltő műve, a Futóhomok. 1937-től a Márciusi Front, majd a Nemzeti Parasztpárt egyik kezdeményezője és vezetője volt. 1939-ben családi mintagazdaságot létesített Szigetszentmiklóson. 1944-től haláláig nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1944-45-ben az Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminisztere, majd 1947-ben a Parasztpárt főtitkáraként a kommunistákkal való feltétlen együttműködés híve volt. 1948 után több minisztérium élén állt, majd az 1956. októberi forradalom idején Nagy Imre közeli munkatársaként a többpártrendszer mellett foglalt állást, s október 31-e után tagja volt kormánynak. November 4-én Tökölön a szovjetek őt is letartóztatták, de egy hónap múlva kiszabadult. Ettől kezdve a tudományos és társadalmi életben dolgozott: volt az Agrárgazdasági Kutatóintézet igazgatója, az MTA főtitkára, s közben a Hazafias Népfront főtitkára, az Elnöki Tanács tagja. Írásaiban a politikusi szándék mindig ötvöződött a tudományos elemzéssel. Elgondolásait történeti, gazdasági, társadalmi és település-földrajzi problémák kölcsönhatásában fejtette ki. 1956 után elsősorban üzemszervezési és szövetkezetelméleti kérdésekkel foglakozott, s részt vett az 1968-as gazdasági reform előkészítésében. A magyar faluról, a szövetkezetekről, a korszerűsödő mezőgazdaságról írt könyveivel, tanulmányaival, cikkeivel sok vonatkozásban úttörő szerepet vállalt; a magyar falu ismerőjeként az agrárgazdaságtan kiváló művelője volt. 1956-ban az MTA rendes tagjává választották, 1948-ban és 1962-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

[21]

1976. május 11.

Meghal Rudolf Kempe német karmester

A művész Niederpoyritz-ban született 1910. június 14-én. 1929-36 közt a lipcsei Gewandhaus oboása és korrepetitora, 1936-ban karmestere. Chemnitz és Weimar után 1949-től a drezdai Staatsoper főigazgatója. 1952-54 közt a müncheni Bayerische Staatsoper főigazgatója, 1961-75 közt a londoni Royal Philharmonic Orchestra, 1965-től emellett a zürichi Tonhalle zenekar vezetője is. 1967-től a Müncheni Filharmonikusok főzeneigazgatója. 1975-től a BBC Symphony Orchestra vezetője. Kempe impulzív előadó volt, igen pontos ütéstechnikával, egyaránt sikeres az expresszív jellegű (Richard Strauss: Elektra) és a hatáselemekben bővelkedő művek (Ravel: Bolero) előadásában. Zürich-ben halt meg.

[22]

1981. május 11.

Meghal Bob Marley

Robert Nesta Marley a jamaicai Saint Ann Kingston-ban született 1945. február 6-án. Már 15 éves korában énekelt egy helyi kis zenés kocsmában, és együtt kezdte a pályát a később ugyancsak híressé vált Desmond Dekkerrel és Jimmy Cliff-fel. Kezdeti sikertelenségei után átköltözött az Egyesült Államokba, ahol a Chrysler autógyár futószalagjánál dolgozott, ám amikor megkapta a Vietnamba szóló behívót, inkább visszatért Jamaicába. 1973-ban sikerült az első nagylemezét megjelentetnie Ragadd meg a tüzet címmel. 1973-ben jelent meg az első albumuk a Wailers együttessel, majd ugyanabban az évben a Lángolok című nagylemez. Ám az átütő sikert csak a következő esztendő, a Natty Dread hozta meg számára. A látszólag könnyed hangvételű dallamokra a reggae döcögős, strófákra alkalmas muzsikájára népét szerető, az emberi elnyomás minden formáját elítélő, ellene harcra szólító szövegeket írt. Nagy szerepet játszott a jamaicai reggae-zene megismertetésében és elterjesztésében. 36 éves korában rák végzett vele. Halála után megkapta Jamaica legmagasabb kitüntetését.

[23]

1993. május 11.

A parlament elfogadja az ukrán-magyar alapszerződést

Hosszas vita után a parlament megerősíti a `jó szomszédság és az együttműködés alapjairól` 1991. december 6-án Kijevben aláírt magyar-ukrán `alapszerződést`. A szerződés leszögezi: a két állam közötti határt mindkét fél megváltoztathatatlannak tekinti, nincs és a jövőben sem lesz egymással szemben területi követelésük (2. cikkely). Ugyanakkor kimondja, hogy meg kell teremteni a szükséges feltételeket a nemzeti kisebbségek kulturális, nyelvi és vallási identitása kölcsönös védelmének biztosítására (17. cikkely). A szerződés parlamenti - és parlamenten kívüli - vitájában élésen mutatkoztak meg a kormánykoalíció legnagyobb pártján belüli ellentétek. A 2. cikkelyt több MDF-es, illetve független képviselő a kárpátaljai magyar kisebbség és általában a magyar nemzeti érdekek elárulásának minősítette. A megállapodást elsősorban az ellenzéki MSZP képviselői vették védelmükbe. A 405 képviselőből 279 vett részt a szavazáson, 223 szavazott igennel, 39 nemmel, 17 tartózkodott. A legtöbb nemmel szavazó (25) és tartózkodó (10) éppen a legnagyobb kormányzó párt, az MDF-frakció tagja volt.

Bezár