2023.tavasz: Régi csibészek
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: február  •  Nap: 03
11 találat
[1]

1116. február 3.

Meghal Könyves Kálmán magyar király

I. Géza király fia volt, s László király papot akart neveltetni belőle. Kálmán szorgalmasan tanult is, s előbb pappá szentelték, majd váradi vagy egri püspök lett. Testvérei közül Álmos herceget ismerjük név szerint, mivel I. László őt jelölte utódjául. A nagy uralkodó halála után kirobbant trónviszály eredményeként Kálmán ragadta magához a hatalmat. Úgy gondolta, hogy műveltsége és szellemi képességei - s nem utolsósorban elsőszülöttsége - miatt őt illeti a korona. A magyar politikai vezetőréteg is két részre szakadt, az egyik csoport Álmost, a másik Kálmánt támogatta. Kálmánt 1096-ban koronázták királlyá, Álmos pedig lemondott trónigényéről, cserébe viszont megkapta a hercegséget, a dukátust. A testvérek közötti béke azonban csak időleges volt, Álmos rendre szervezkedett Kálmán ellen, mire ő 1107-ben elvette tőle a dukátust, s visszavonulásra kényszerítette a közélettől. Álmos azonban 1115-ben ismét összeesküvést szőtt uralmának megdöntésére. Kálmán erre Álmost Béla nevű fiával együtt megvakíttatta.
1102-ben Tengerfehérvárott horvát királlyá koronázták. Külpolitikájában László nyomdokain haladva az expanzió híve volt. 1105 nyarán elfoglalta Közép-Dalmáciát, a bizánci császár is elismerte a magyar fennhatóságot. Belpolitikája szintén sikeres volt, kivált törvényhozói tevékenysége jelentős (két dekrétum és a az első ún. esztergomi zsinat). Legfőbb céljának a királyi hatalomnak és az ország gazdasági helyzetének megszilárdítását tartotta, ezért szűkmarkúan osztotta a javakat az egyháznak, s megszigorította a világi birtokok öröklésének rendjét is. Az egyház kedvére tett viszont azzal, hogy lemondott az invesztitúráról és hozzájárult a papi nőtlenség bevezetéséhez. Művelt ember volt, udvara szellemi központként is szolgált, tudós papokkal vette körül magát. Közülük is kiemelkedett Hartvik püspök, aki Szent István királyról írt legendát. Vallásossága nem volt túlzó, bár szivesen forgatta a szent könyveket.
Az Árpád-kor egyik legjelentősebb uralkodójának csupán a magánélete volt sikertelen. Első felesége, a szicíliai normann fejedelem leánya meghalt. Ebből a frigyből született Zsófia, István, és László. Második hitvese, Eufémia megcsalta, ezért visszaküldte szülőföldjére. Ott adott életet Borisznak, aki később trónkövetelőként számos problémát okozott. Kálmán súlyos betegségek következtében halt meg, Székesfehérvárott temették el, Szent István király mellé. A trónon fia, II. István követte.

[2]

1451. február 3.

Meghal II. Murád szultán

II. Murád 1404-ben született, és 1421-ben került az Oszmán Birodalom élére. Uralmát a hosszas háborúskodás határozta meg. Legyőzte Karamaniát, ezzel haderejét a nyugati expanzió megvalósítására fordíthatta. 1430-tól hatalmas területeket hódított meg a Balkánon, 1432-ben Szalonikit is elfoglalta, és a török csapatok már Erdélybe is betörtek. Legnagyobb ellenfelének Hunyadi bizonyult, aki sorozatos harcokban megtörte az oszmánok lendületét. 1444-ben azonban Várnánál ő is vereséget szenvedett, I. Ulászló magyar király a csatatéren maradt. A szultán négy évvel később Rigómezőnél is legyőzte Hunyadit, ez volt az egyik legfényesebb diadala. II. Murád nagy formátumú szultán volt, aki össze tudta fogni a birodalom erőit a válságos időkben.

[3]

1606. február 3.

Megkötik a bécsi békét

A bécsi béke első változatában I. Rudolf amnesztiát, a protestáns vallás szabadságát, a törvénysértő perek beszüntetését ígéri. Bocskai megtarthatja Erdélyt, de halála után visszaszáll a királyra.

[4]

1881. február 3.

Megszületett Galamb József

Szegény parasztcsaládból származott, elemi és polgári iskoláit Makón végezte, később Szegeden tanult, majd Budapesten az Állami Felső-ipariskolában szerzett üzemmérnöki diplomát 1901 júniusában. Az ifjú mérnök érdeklődését felkeltette az akkor születőben lévő autógyártás, ezért Aradon, a Magyar Automobil Rt.-nél helyezkedett el. Vállalati ösztöndíjjal a Daimler-Benz eredményeinek tanulmányozására 1903-ban Németországba utazott, ahonnan ügyvéd bátyja anyagi segítségével áthajózott Amerikába. 1905 végén a Ford Motor Company-hoz került gépkonstruktőrnek. Egyik rajza annyira megtetszett Henry Fordnak, a gyáralapítónak, hogy nagyrészt vele terveztette meg a később híressé vált T-modellt, a világ első, egyszerűen vezethető és szerelhető, olcsó népautóját. A T-modellből 1908-27 között több mint 15 millió darab készült; az autót az ötletes technikai megoldások és a megbízhatóság jellemezték. 1937-ben a Ford gyár főkonstruktőre lett. Nevéhez fűződik a gépkocsik futószalagon történő gyártásának megszervezése. Az általa készített Fordson traktor az Egyesült Államokban mintaképül szolgált a traktorgyártás számára. Többször hazalátogatott szülővárosába, ahol előadásokat tartott. Ezenkívül alapítványt hozott létre Makó jól tanuló, de szegény diákjainak. Detroit-ban halt meg 1955. december 4-én.

[5]

1886. február 3.

Meghiúsul Gladstone Home Rule törvénye

Az új angol miniszterelnök, a liberális párti William Gladstone benyújtja az első `Home Rule` törvényt, de javaslatát, amely az íreknek saját országgyűlést biztosít, a brit parlament nem fogadja el. 1881 óta- Nagy-Britannia és Írország kicsikart uniója miatt - egyre feszültebb az írországi politikai helyzet. A század közepéig Írországban nagy tömegmegmozdulásokhoz vezetnek az unió hatályon kívül helyezésére irányuló követelések. Azután változás következett be: 1869-től létrejött a nemzeti ír Parlamenti Párt, amelyik később elvállalta a politikai harcot és síkraszállt a `Home Rule` eszme visszavonásáért és az ír nép önrendelkezésnek követeléséért. Ehhez tartozik mindenekelőtt egy átfogó agrárreform, amely az angol-ír nagybirtokosok kezéből az ír bérlőknek juttatja a földet. Amikor 1886 februárjában Gladstone-t harmadszor is miniszterelnökké választják, azonnal az ír kérdésnek szenteli figyelmét, és márciusban benyújtja az első "Home Rule" törvényt, amelyik az íreknek saját parlamentet biztosít és Írországban ír bírót akar kinevezni, további javaslata szerint a jövőben az angol parlament nem képviselné többé az íreket. A liberálisok nagy része június 8-án mégis elutasítja a törvényt, amely így meghiúsul. Az ezután kiírt új választások kimenetele a "Home Rule" eszme ellenzőinek egyértelmű többségét hozza.

[6]

1901. február 3.

Megszületett Putnik Bálint színművész

A nagyváradi születésű Putnik 1927-ben Rákosi Szidi Színiiskolájába járt, 1928-ban a pécsi Nemzeti Színházhoz szegődött bonviváni szerepkörben. 1930-tól Nagyváradon játszott, majd Kolozsvár következett. 1934 és 1940 között Kassán, majd Pozsonyban volt szerződésben. 1940-től 1945-ig, majd 1947-48-ig a Nagyváradi Színház igazgatójaként tevékenykedett. 1948-ban a Győri Színház vezetését vette át. Később színészként Szegeden, majd a budapesti Madách Színházban játszott. Különösen kiemelkedő alakítást nyújtott Jacobi Sybill-jében, Lehár A mosoly országában, Kacsóh Pongrác János vitézében, valamint Kálmán Imre Csárdáskirálynőjében. Nyugdíjasként sem vált meg a színpadtól, továbbra is fellépett a Madách Színház, illetve a Játékszín produkcióiban. Budapesten hunyt el 1995. január 15-én.

[7]

1906. február 3.

Megszületett Lajos Iván politikai író

Pécsett végezte jogi tanulmányait, utána egy évig a bécsi Collegium Hungaricum tagja volt. 1935-ben tanügyi fogalmazó gyakornok, majd fogalmazó lett. Külpolitikai jellegű tanulmányai általában a XX. század közép-európai politikai kérdéseihez kapcsolódtak. Monarchista beállítottságánál fogva szembefordult a nagy-német birodalmi gondolattal és a fasizmussal. 1939-ben jelent meg Pécsett nagy nemzetközi feltűnést keltő (és a hatóságok által elkobzott) könyve: Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében. Ebben megállapította, hogy a küszöbön álló világháború csak a hitleri Németország vereségével végződhet. A Magyarországot 1944-ben megszálló németek ezért elfogták és Mauthausenbe hurcolták. 1945 júniusában tért haza. 1946 júniusáig osztálytanácsosként a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban dolgozott. 1946-ban a szovjet katonai hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol kémkedés és az angol felderítőkkel fenntartott kapcsolat hamis vádjával 15 évi munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A kazahsztáni Karagandában, egy lágerkórházban halt meg 1949. szeptember 19-én. (Sorsáról a család hivatalos helyekről sohasem kapott választ.) Főbb művei: Ausztria-Magyarország különbéke kísérletei a világháborúban, A restaurációs kísérletek külpolitikája, A horvát kérdés, IV. Károly élete és politikája, Tanulmányok a világháború diplomáciájából.

[8]

1945. február 3.

Meghozza első ítéletét a népbíróság

A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. január 28-án saját hatáskörében, rögtön az Ideiglenes Nemzetgyűlés rendelete után, népbíróságot állított fel. Február 3-án megtartott első tárgyalásán a távol levő Haynal Alajos vezérőrnagy, valamint a jelenlévő Rotyis Péter főtörzsőrmester és Szívós Sándor szakaszvezető ügyét tárgyalta, akiket a 401-es számú különleges munkásszázad 124 tagjának meggyilkolásáért vontak felelősségre. A Néptörvényszék mindhármukat kötél általi halálra ítélte. Kegyelmi kérvényüket a Nemzeti Főtanács jogkörét gyakorló BNB elutasította. Rotyis Pétert és Szívós Sándort február 4-én, az Oktogonon nyilvánosan felakasztották. Ez volt az első népbírósági ítélet Magyarországon.

[9]

1949. február 3.

Elkezdődik a Mindszenty-per

Mindszenty József esztergomi érsek és hat társa perének tárgyalása a Budapesti Népbíróságon (1949.02.03-08.)

A bíborost életfogytiglani fegyházra ítélik. Február 12-én XII. Pius pápa a nyugati hatalmak segítségét kéri a kelet-európai katolikus egyházak megvédéséhez.

[10]

1952. február 3.

Megszűnik a Szabad Szó

Megszűnik a Szabad Szó című lap, amely 1945-től a Nemzeti Parasztpárt központi lapja volt.

[11]

1966. február 3.

A Luna-9 leszáll a Hold felszínére

A Luna-9 szovjet holdszonda 1966. február 3-án - első automatikus űrállomásként - leszállt a Hold felszínére. A január 31-én felbocsátott űreszköz a Viharok Óceánja térségében, a Reiner és a Maria kráterektől nyugatra szállt le és onnan elsőként közvetített panorámafelvételeket a Földre. Az űrhajózás történetében ez volt az első eset, hogy egy űrszonda idegen égitest felszínén működött és képeket közvetített. A felvételek analíziséből kiderült, hogy a Hold-felszínt nem borítja a korábban gondolt vastag porréteg.

Bezár