2021. tavasz: Híres testvérek árnyékában
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: január  •  Nap: 16
33 találat
[1]

i.e. 27. január 16.

Augustus trónra lép

Azután, hogy Octavianus ellenfeleit legyőzte és a békét háromszoros győzelemmel megünnepelte (29), 100 év óta először béke uralkodik a Római Birodalomban. Octavianus, Gaius Iulius Caesar unokaöccse, immár a birodalom korlátlan ura, 27. január 14-én Octavianus felajánlja lemondását a senatusnak, hogy visszaállítsák a köztársaságot. Két nappal később viszont hagyja, hogy a senatus rábírja őt a princeps cím (első az egyenlők között) felvételére, és elfogadja az Augustus (fenséges) megtisztelő elnevezést is (Imperator Caesar divi filius Augustus). Az elkövetkezendő években a köztársaság - melynek alkotmánya kerek fél évezrede van érvényben - lassanként monarchikus államrenddé alakult át. Augustus hatalmának alapját a principátus adja. Ez a Római Birodalom minden polgárának és alattvalójának általános egyetértésén nyugszik. A nép és a senatus hatalmi jogaikat átruházzák a princepsre. A principátus egyrészről az önkényes, autoriter egyeduralmon és annak gyakorlásán (auctoritas) nyugszik, másfelől viszont a tiszteleten, a hagyományok és azok értékeinek respektusán (mores maiorum). Augustus egyeduralma (impériuma) a következő feladatköröket fogta át: - főparancsnokság a hadsereg fölött; - a külpolitika irányítása azzal a joggal, hogy nemzetközi jogi szerződéseket köthet idegen államokkal; - az ő hatáskörébe tartoznak a császári provinciák, amelyeknek kormányzását és igazgatását felügyeli. A következő években élethossziglan Augustusra ruházzák a néptribunusi (23) és consuli (19) hatalmat. Ezzel hivatali jogkörhöz jut anélkül, hogy a tisztséget betöltené. E határozatok alapján a princeps sérthetetlenséget élvez. Minden senatusi határozatot vétójogával megsemmisíthet, és jogában áll, hogy népszavazást rendeljen el. Amíg a senatus a békés provinciákat proconsul (helytartó) helyi felügyeletével kormányozza és őrzi az államkincstárt, addig a princeps a pénzügyi igazgatást (fiscus) és a meghódított, de nyugtalan provinciákat vezeti, utóbbit egy császári legatus segítségével. A princeps hatalmát és uralmát támogatják meg, többek között, a lovagok - akik a hivatali nemesség rangjára emelkednek - és az újonnan alakított politikai tanácsadó bizottság, a tanács, melynek véleményét minden fontos politikai döntés előtt kikérik. Augustus a Százados Játékok alkalmából (Ludi Saeculares, Róma alapításának emlékére) 17 januárjában az egész Római Birodalomban uralkodó általános békét (pax Augusta) ünnepli.

[2]

1362. január 16.

Özönár pusztítja az Északi-tenger partját

Az özönár széles darabokat ragadott magával az Északi-tenger partjából, és az áradás következtében tíz hallig (lápföld-sziget) keletkezett az északi-fríz parton.

[3]

1465. január 16.

Mátyás király követeket küld a pápához

A követséget Janus Pannonius pécsi püspök és Rozgonyi János tárnokmester vezeti. Azért utaznak Rómába, hogy megválasztása alkalmából üdvözöljék II. Pál pápát, és a török háborúról tárgyaljanak vele.

[4]

1547. január 16.

Oroszország első cárjává koronázzák IV. Iván moszkvai fejedelmet

A Mennybemenetelről elnevezett moszkvai székesegyházban a metropolita egész Oroszország első cárjává koronázza IV. Iván moszkvai fejedelmet. A koronázási szertartás bizánci rítus szerint történik. Az 1533 ót uralkodó IV. Iván, akit kortársai "Rettegettnek" neveznek, vasszigorral és bizonyos értelemben brutális kegyetlenséggel kormányozza Oroszországot. Belpolitikája mindenekelőtt a bojárok, a hatalmától megfosztott ősi orosz nemesség leszármazottai ellen irányul. IV. Iván teremti meg a központilag irányított orosz birodalom alapjait.

[5]

1572. január 16.

A Ridolfi összeesküvésben való bűnrészessége miatt bíróság elé állítják Norfolk hercegét

Az összeesküvők restaurálni akarták a katolikus egyház hatalmát Angliában. A herceget 1572. június 2-án kivégzik.

[6]

1595. január 16.

Meghal III. Murád

Murád II. Szelim szultán legidősebb fiaként apját 1574-ben követte a trónon. Uralkodása alatt a Birodalom a hanyatlás határozott jeleit mutatta, csak Szokoli Mehmed géniuszának köszönhetően nem mutatkozott meg. Szokoli megmaradt nagyvezírként megöletéséig, 1578-ig. A szultán a tekintélye a hárembeli befolyásoknak köszönhetően nagyon leromlott. A hárembeli ágyasok közül Murád fő ágyasa, Szafije (a tiszta) rendelkezett a lenagyobb hatalommal. Ő velencei nemesi családból származott, apja Korfu kormányzója volt. Gyerekkorában került török fogságba, majd eladták a szultán háremébe. Szafije a szultán minden cselekedetére hatással volt, egészen az uralkodó haláláig. Murád idejét a hárem falai között töltötte. Ha hihetünk a török forrásoknak, számtalan feleségétől és ágyasától 112 gyermeke született, s halálakor 19 asszonya volt állapotos. Név szerint ismert gyermekeinek száma is meghaladta a harmincat. Vezírei véres harcot folytattak Perzsiával (1576-1590), amelyben végül győztek, de az elnyert tartományok jövedelmei nem kárpótolták a hozott vér- és pénzáldozatokat. Magyarországgal és Erdéllyel csak uralkodása utolsó éveiben került sor az úgynevezett tizenöt éves háborúra, melyben magának Murádnak ugyan nem volt része, de annál több az agg Szinán nagyvezírnek.

[7]

1759. január 16.

A British Museum megnyitja kapuit

A British Museum kezdete Sir Hans Sloane (1660 - 1753) híres orvos és természettudós gyűjteményeire vezethető vissza. Ő ugyanis a brit nemzetnek adományozta múzeumát, amely 80 ezer tárgyból, a növénytárból és a könyvtárból állt. Mindezekért 20 ezer fontra tartott igényt, az összeget a leányainak kellett kifizetni. A brit múzeumi törvénynek (1753) és a megszervezett nemzeti lottónak köszönhetően létrehozták a pénzügyi alapot. A gyűjteményeket a londoni ún. Montague-házban helyezték el. Első ízben 1759. január 16-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

[8]

1778. január 16.

Franciaország elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét

A Nagy-Britannia ellen függetlenségi háborúját vívó Egyesült Államok jelentős külpolitikai sikert könyvelhetett el: a Francia Királyság elismerte függetlenségét. Néhány nappal később az Egyesült Államok követe Benjamin Franklin és Charles Gravier de Vergenner gróf Párizsban barátsági és kereskedelmi szerződést írt alá. A szerződésben a Francia Királyság kötelezte magát anyagi és katonai támogatás nyújtására, cserében - amerikai katonai sikerek esetén - bejelentette igényét az addigi brit ellenőrzés alatt álló Mexikói-öbölre.

[9]

1809. január 16.

A britek megverik a napóleoni csapatokat a corunnai csatában

[10]

1838. január 16.

Megszületett Franz Brenato német filozófus

[11]

1853. január 16.

Megszületett André Michelin francia gumigyáros

[12]

1862. január 16.

Megjelenik Madách Imre Az ember tragédiája című drámája

[13]

1864. január 16.

Elkezdődik a porosz-osztrák-dán háború

Poroszország és Ausztria felszólítja Dániát, hogy mondjon le Schleswig és Holstein annexiójáról.

[14]

1891. január 16.

Meghal Léo Delibes francia zeneszerző

[15]

1894. január 16.

Budapesten katolikus nagygyűlést tartanak

A gyűlésen részt vevők az egyházpolitikai törvények ellen emelték fel szavukat. Ellenzik a polgári házasság, állami anyakönyvezés, szabad vallásgyakorlat, vegyes házasságból született gyermekek vallása és az izraelita vallás egyenjogúsítása tárgyában hozott törvényeket.

[16]

1906. január 16.

Megszületett Diana Wynyard brit színésznő

[17]

1906. január 16.

Németország függetlennek ismeri el Marokkót

A századfordulóra már körvonalazódtak a nagyhatalmak veszélyes új tömörülései. Az "imperializmus korának" két klasszikus hatalma, Anglia és Franciaország, 1904-ben lépett szövetségre; 1907-ben Anglia és Oroszország kötött megállapodást. Az osztrák-magyar-német-olasz szövetséggel (1881) szemben ezzel létrejött az antant. Célja a dinamikusan előretörő Németország ellensúlyozása. 1906-ban Németország megpróbált éket verni Franciaország és Anglia közé azzal, hogy függetlennek ismerte el Marokkót. A kérdést vitató algecirasi konferencián azonban Anglia és Franciaország félretették ellentéteiket, a hatalmak elismerték Franciaország és Spanyolország marokkói befolyását, s ezen akkor sem sikerült változtatni, amikor ott 1911-ben franciaellenes felkelés tört ki. Angliát és Oroszországot egyaránt nyugtalanította a német flottaépítés mellett, hogy a Deutsche Bank még 1899-ben koncessziót kapott a török államtól az Ankarából Bagdadba vezető vasút kiépítésére. Törökország a korábbinál is nagyobb mértékben Németország érdekszférájába került. A Monarchia és Törökország közé szorult balkáni államok váltak a térség lőporos hordójává, ahol 1908-tól krízisek és háborúk váltogatták egymást.

[18]

1907. január 16.

Megszületett Alexander Knox kanadai filmszínész

[19]

1909. január 16.

Megszületett Ethel Merman amerikai énekes és színésznő

[20]

1920. január 16.

Az USA-ban megtiltják az alkoholt tartalmazó italok árusítását

[21]

1920. január 16.

Párizsban Apponyi népszavazást kér

Apponyi Albert a magyar békeküldöttség vezetője, a párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának ülésén a területi kérdések eldöntéséhez népszavazást kér.


Az Ostenburg-különítmény elhurcolja budapesti lakásáról Cservenka Miklóst, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt panaszirodájának vezetőjét, és a Palace Szálló pincéjében meggyilkolja.

[22]

1921. január 16.

Irredenta szobrokat avatnak a budapesti Szabadság téren

Ünnepi misét tart Zadravecz István tábori püspök.

A négy szobor – Észak, Dél, Kelet és Nyugat – a négy elszakított országrészt jelképezi; az alkotók: Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Szentgyörgyi István, Pásztor János és Sidló Ferenc.

[23]

1924. január 16.

A Magyarországnak folyósítandó kölcsön ügyében kiküldött albizottság megkezdi tárgyalásait Londonban

A magyar kormányt Bethlen István gr. miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter képviseli.

[24]

1925. január 16.

Leon Trockijt elmozdítják a Szovjet Forradalmi Tanács elnöki tisztjéről

[25]

1939. január 16.

Csáky Hitlerrel és Ribbentroppal tárgyal

Csáky István külügyminiszter hivatalos látogatásra Berlinbe érkezik. Hitler kancellárral és Ribbentrop külügyminiszterrel tárgyal a magyar revíziós igényekről.

Bezár