Negyvennyolcról magyarul és románul

2008. március 19. 13:00

URL: https://mult-kor.hu/cikk.php?id=20088&pIdx=1

A közelmúltban egy érdekes cikk jelent meg egy országos román napilapban, megemlékezve a Zalatnához közeli falu mellett 1848 őszén lejátszódott magyar-román összecsapásról.

Tömegsír a határban

A harc előzménye - a szerző itt egy román újságíró és politikus, Ion Rusu Abrudeanu 1928-as, A mócok - egy hősies, ám kisemmizett nép kálváriája című könyvére hivatkozik - az volt, hogy Zalatnán a fegyverszüneti tárgyalások közben a magyarok `álnok módon` megsértették a megállapodást, és rátámadtak a gyanútlan románokra. Ők azonban hamarosan visszavágtak, mire a magyarok felgyújtották Zalatnát, majd elmenekültek a városból. Ompolygyepünél viszont a románok utolérték őket, és majdnem mindegyiküket lemészárolták. A falu mellett található halom rejti az itt elpusztult több száz ember maradványait.

Avram Iancu lovasszobra Marosvásárhely főterén

Ezzel szemben a történet magyar változata úgy szól, hogy a tárgyalások során véletlenül került sor összeütközésre. A Zalatnába bezúduló mócok erre gyújtogatni és fosztogatni kezdtek, a magyarok pedig sietve elhagyták a várost. A menekülőket Zalatnától nem messze megállásra kényszerítették, lefegyverezték, majd nagy részüket lemészárolták - olvasható Egyed Ákos Erdély 1848-1849 című könyvének első kötetében.

A zalatnai tragédia keretéül az 1848-49-es erdélyi események szolgáltak. Ebben az időszakban Erdélyben a magyar és a román nemzeti törekvések, valamint a Habsburg-dinasztia birodalmi érdekei között fegyveres konfliktussá fajultak az ellentétek. Míg a magyar nemzet- és államépítésből nem maradhatott ki a nagyfejedelemség, az addig Erdélyben csupán megtűrt státusú románság épp a különállás fenntartásában látta saját nemzeti léte bebiztosítását. A Habsburgok mindeközben megpróbálták összetartani monarchiájukat az általános nemzetébredések közepette.

Abrudbánya

Az érdekek törvényszerűen keresztezték egymást. Igaz, voltak megegyezésre hajló, valamilyen kölcsönösen elfogadható megoldást kereső hangok is, ám ezek rendre alulmaradtak a türelmetlen nacionalizmusok hangzavarában. A román nemzeti mozgalom egyik vezéralakja, Simion Barnutiu kijelentette, hogy az egyesülés "a magyarok számára az élet, a románoknak a halál; a magyaroknak végtelen szabadság, a románoknak örökös szolgaság." A magyarok a történelmi magyar állam egységének visszaállítását, a liberális szabadságjogok mindenkire való kiterjesztését hirdették - és a magyar nemzet elsőbbségét. A románok igazsága viszont a római származás egyre terjedő (igaz, mindmáig erősen vitatott) eszméjéből és a román nép kétségbevonhatatlan számbeli fölényéből táplálkozott.

A románok egykori jogainak "visszaszerzéséért" a 18. század óta folyó emancipációs küzdelem, illetve egy igazságosabb társadalmi berendezkedés követelése így az unió elutasításában és - szerencsétlen módon - a Habsburgokkal való szövetségben csúcsosodott ki. Végül a románok - miután Bécs és a magyarok között bekövetkezett a nyílt szakítás - tulajdonképpen csak hűek maradtak császárukhoz, és a Habsburgok törvényes rendjét védték a "rebellis magyarok" ellen.

Az egyik új román történeti szintézis szerint az Erdélyben 1848 őszén lezajlott események - a magyar hatóságok erőszakos fellépése, a nemesek és parasztok közötti összecsapások, a román vezetők kivégzése stb. - után már megállíthatatlan volt az összeütközés, és csaknem egész Erdély hadszíntérré vált. Az áldozatok között egyaránt voltak románok, magyarok és szászok - "de a legmagasabb adót a románok fizették", egész falvakat perzseltek fel, templomokat romboltak le stb. - írja a szerző. Az eseményeket sem a Román Nemzeti Komité, sem a prefektusok, sem az osztrák vagy a magyar hatóságok nem tudták ellenőrizni. Az erdélyi magyar-román konfrontáció meglehetősen kegyetlen volt - valódi etnikai polgárháborúba torkollott, akárcsak a Délvidéken.

Etnikai polgárháború

A magyar lakosság elleni akciókat a magyar hatóságok - amikor fordult a kocka - sok esetben szigorúan megtorolták, miközben a hadiesemények sem kímélték a civil lakosságot. A mócok gerillaháborúja pedig egészen a magyar szabadságharc leveréséig eltartott az Erdélyi-érchegységben. Azon kívül, hogy számos polgári áldozattal járt, az Avram Iancu vezette román ellenállás tartósan magyar csapatokat kötött le, és hátországot biztosított a gyulafehérvári erőd császári őrserege számára.

Avram Iancu Kolozsváron

Kevésbé közismert, hogy az egyik "márciusi fiatal", Vasvári Pál is egy románok elleni hegyvidéki hadjáratban esett el 1849 júliusában. Csakúgy, mint az, hogy 1849 nyarán magyar-román megállapodás született, és az is felmerült, hogy a magyar kormány román légiót állít fel, amelynek az élére Avram Iancu került volna. Az események - a cári csapatok beavatkozása - azonban elsodorták a kiegyezést, Iancu végül csak semlegességet ígért, ami mindenesetre megakadályozta a bosszú újabb hullámát.

Szerencsére ma már csak a román nacionalista diskurzusban van jelen a magyarok által legyilkolt 40 000 román és 270 (máshol 300) felperzselt falu mítosza. Ám még nem tűnt el teljesen, és időnként váratlan helyeken - és groteszk alakban - bukkan fel, és gerjeszt történelmi indulatokat. Az utóbbi években például az aradi Szabadság-szobor újraállítása ellen tiltakozók "érveiben" jelent meg, illetve egy marosvásárhelyi utca Kossuth utcára való visszakeresztelését megakadályozó bírósági eljárás során - a nacionalisták románok ellen elkövetett háborús bűnökkel vádolták az Aradon kivégzett magyar tábornokokat, illetve Kossuth Lajost.

Avram Iancu és alvezérei Nagybányán

Egyed Ákos említett könyvében egy egész fejezetet szentel a polgárháború civil áldozatainak. Az erdélyi történész részletesen elemzi a szóban forgó mítoszt, annak létrejöttét és alakulását, megjegyezve, hogy a komoly román történetírás sem fogadja el valóságosságát. Egyed adatai alapján - miután összevet számos magyar, osztrák és román kimutatást, becslést és elemzést - a magyar veszteségek kerülnek túlsúlyba. Összesen 14-15 ezer polgári áldozatot említ - 7500-8500 magyart, 4400-6000 románt és körülbelül 500 szászt, zsidót vagy örményt.

A bevezetőben felidézett tragikus történet két olvasata jól mutatja a zaklatott időszak megítélésében megfigyelhető - a köztudatban, a szakirodalomban és a történelemtankönyvekben egyaránt jelen lévő - szemléletbeli különbségeket. Az 1848-49-es eseményeket mindkét fél saját történelmi kontextusába, nemzeti narratívájába illeszti be. A két interpretáció ugyan megegyezik abban, hogy 1848-49-ban végzetes módon kerültek szembe a magyarok és a románok, de már az egyes konkrét események bemutatása is meglehetősen különböző módon történik.

Míg magyar részről elsősorban Erdély és Magyarország újraegyesülését, a hősies magyar szabadságharcot - és a Habsburgok oldalára álló román felkelők vérengzéseit látjuk, a román nemzeti törekvésekről kevesebb szó esik. Igaz, ez inkább a magyar köztudatra vonatkozik, a történelmi szakirodalomra már jóval kevésbé érvényes, és az újabb történelemtankönyvek is árnyaltabban kezelik a magyar-román konfliktust. Román szemmel nézve viszont Erdély erőszakos annexiójáról és a román nemzeti érdekek semmibevételéről van szó, a tankönyvekben pedig a románok egységes (nemzeti) ellenállását sugallja az a megközelítés, amely megfeledkezik a magyarországi - azaz az Erdélyen kívüli - románság eltérő stratégiáiról.

Közhely, hogy ha csak a magyarok vagy a románok sérelmeiről veszünk tudomást, akkor csupán féloldalasak lesznek az ismereteink, és végeredményben hamis képet alkotunk egy komplex jelenségről. Az események már akkor is tele voltak ellentmondással, amikor mindenki a maga - vélt vagy valós - igazságáért küzdött. Később, miután a megválogatott és a saját szempontok alapján értelmezett tényeket a történészek, publicisták és politikusok belefoglalták a két nemzeti ideológiába - teljesen elvált egymástól 1848-49 magyar és román megítélése. Magyarországon azóta is Kossuth-szobrok, Románia városaiban pedig Avram Iancunak és prefektusainak állított emlékművek örökítik tovább a két forradalom vezéreinek kultuszát - és 1848 két történetét. Marad a kérdés, vajon lehetséges-e mindkettőt egyszerre megragadni?

Zahorán Csaba - Terra Recognita Alapítvány