Keresés

 
Keresett szó   
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: október  •  Nap: 21
18 találat
[1]

1479. október 21.

Corvin János birtokot kap

Mátyás természetes fiának, a hatéves Corvin János liptói hercegnek és hunyadi grófnak három magvaszakadt erdélyi nemes jószágát adományozza. Maga Mátyás király egyébként sohasem alkalmazta magára a corvinus nevet. Az itáliai humanisták ragasztották rá azt, miként megtették már Hunyadi Jánossal is. (Egy kortárs humanistáról tudjuk, hogy Mátyás kifejezetten helytelenítette az antikizáló divatot.) A legújabb kutatások szerint a név nem is a latin holló (corvus) szó továbbképzéséből, hanem a Bonfini által Hunyadi János lakóhelyeként említett "Corvino vico"-ból eredeztethető, ami az al-dunai, szerbek lakta, Keve várossal azonosítható. Ez a Havasalföld felől Magyarországra menekült román család időleges telephelye lehetett, s nagyon is alkalmas volt arra, hogy egy fogékony ifjú, törökellenes harci tapasztalatot szerezzen. Mátyást egyetlen gyermeke, a házasságon kívül született János (1473-1504) is csupán a trónörökösként (1484) használta először a Johannes Corvinus nevet. Ettől fogva azonban élete végéig következetesen ragaszkodott hozzá.

[2]

1552. október 21.

Az erdélyi rendek Castaldo hallgatólagos tudtával követet küldenek I. Szulejmán szultánhoz

[3]

1556. október 21.

Meghal Pietro Aretino olasz író

Az olasz reneszánsz egyik kivételes tehetségű vígjátékírója, aki az első modern értelemben vett publicistának tekinthető Arezzo-ban született 1492. április 20-án. Műveiben kora társadalmának vezető személyiségeit ostorozta, emiatt a pápák és a királyok hol üldözték, hol hízelegtek neki. Szatirikus és szabados költeményeivel botrányos és sikeres írói pályát futott be. A politikai élet fontos alakja volt, az `Isteni Pietro Aretino, a fejedelmek ostora` . Élvezte kora kimagasló művészeinek - többek között Tizianónak - barátságát. Később összes művét - vígjátékait (Udvarmester, A filozófus), tragédiáit és szentekről írt életrajzait - megtagadta, kivéve Levelei című gyűjteményét, amely a kor kulturális és politikai életének monumentális dokumentuma, s amely a kiadást követő egy év alatt tíz újranyomásban látott napvilágot. E műve az 1534-ben megjelent fő művét, a Beszélgetéseket folytatta. Ebben a kurtizánság intézményét mint testi és erkölcsi prostitúciót, és mint a válságát élő társadalom tipikus jelenségét elemezte. Válogatott írásai 1959-ben jelentek meg magyarul. A Beszélgetéseket A hetérák tudománya címmel 1921-ben adták ki magyarul, de Bécsben.

[4]

1581. október 21.

Megszületett Domenichino olasz festő és építész

A bolognai születésű Domenico Zampieri Annibale Carracci tanítványa volt, s mestere oldalán részt vett a római Farnese-palota freskóinak elkészítésében. Rómában önálló műveket is festett, legjelentősebb közülük a Péter kiszabadítása, az András vértanúsága és az András megvesszőztetése. Ismert a grottaferratai Szt. Nílus-ciklusa. Fő művét 1614-ben készítette Szt. Jeromos áldozása címmel. Nagyhatású freskókon örökítette meg Szt. Cecília életét, Bolognába híres Madonna-képeket festett, és a Remete Szt. Péter megöletése című festményt. Legérettebb alkotásainak a római Sant, Andrea della Vallé-ban látható freskóit tartják. Arcképei közül az Aguccia bíborost és a Scamozzi építészt ábrázoló emelkedik ki. Építésznek is kitűnő volt, ő készítette a római Sant, Ignazio egyik tervét, a Palazzo Lancelotti kapuját és az azóta elpusztult Villa Ludovisit. Nápolyban hunyt el 1641. április 6-án.

[5]

1704. október 21.

Béketárgyalás kezdődik Selmecbányán I. Lipót és II. Rákóczi megbízottai között

[6]

1765. október 21.

Meghal Pannini olasz festő

Rómában meghal Giovanni Paolo Pannini olasz festő és építész. Rómában, Velencében és Párizsban működött, tagja volt a Francia Akadémiának. Dekoratív freskókat és az antik római romokat dokumentarista hűséggel megörökítő képeket festett. Legismertebb képei a Hangverseny a pápa tiszteletére és az Ünnepély a Piazza Navonán. A Szt. Péter prédikációja Athénban és Antik romok című festményei a budapesti Szépművészeti Múzeumban tulajdonában vannak.

[7]

1790. október 21.

Megszületett Lamartine

Maconban megszületett Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine francia költő, politikus, akadémikus, a francia romantika egyik jelentős képviselője. Az 1820-as években diplomáciai szolgálatot teljesített, később egyik irányítója volt az 1848-as februári forradalomnak. Külügyminiszter lett, de gyakorlatilag ő vezette a kormányt. Az elnökválasztáson azonban elbukott, s nemsokára elvesztette képviselői címét is. Első verseskötetétől, a Költői elmélkedésektől számítják a francia romantika kezdetét. A girondiak története című történelmi munkájával Európa-szerte forradalmi hatást váltott ki. Zenei hangzású, misztikus világnézetű lírai költeményeiben a szerelem, az elmúlás, a hit kérdése foglalkoztatták. Költői és vallásos harmóniák című művére Liszt Ferenc azonos címmel zongoraművet komponált. Írt elmélkedő jellegű hosszabb költői elbeszéléseket is.

[8]

1805. október 21.

Elesik Lord Nelson

A Cádiztól délre, Spanyolország délnyugati partvidékén fekvő Trafalgar előtti tengeri csatában a brit flotta, Horatio Nelson admirális vezetésével döntő győzelmet arat a francia-spanyol Armada felett. A harmadik koalíciós háborúban kivívott brit tengeri győzelem biztosítja Nagy-Britannia uralmát a világtengereken. Lord Nelson, akinek bátorságán és taktikai érzékén múlt a győzelem, elesik a harcban zászlóshajója, a Victory fedélzetén. A britek 27 hajójával a francia-spanyol flotta 33 egysége áll szemben. A franciáknak és spanyoloknak összesen 2800, az angoloknak 429 halottjuk van. A brit flotta 20 hajót zsákmányol, ám az ütközet utáni esti vihar ezek legnagyobb részét megsemmisíti. A tengeri csata dél körül kezdődött: 12,25-kor Nelson zászlóshajója, a Victory áttörte az ellenséges vonalakat és tüzet nyitott rájuk. A csata napján kedvezőtlen széljárás volt. Az igen gyenge nyugati szél miatt a francia tengernagyi kar úgy döntött, hogy visszatér Cádiz kikötőjébe. A fordulási manőverek azonban összezilálták a spanyolok és franciák csatarendjét, ezt használták ki a britek a sikeres támadásra. Nelson támadása két szakaszban bontakozott ki a széles vonalban felsorakozó ellenséges hajók ellen. A szél alatti oldalt Archibald Collingwood admirális, a szél felőlit maga Nelson vezényelte. A trafalgari tengeri győzelem joggal növelte tovább Nelsonnak az abukiri tengeri csatában (1798. VIII. 1.) szerzett dicsőségét és népszerűségét. Nelson diadalának emlékét ma szobor és az egyik legismertebb tér őrzi Londonban.

[9]

1845. október 21.

Meghal Baratasvili grúz költő

Gandzsában (ma: Kirovabad) meghal Nikoloz Melitonovics Baratasvili grúz költő. Elszegényedett főnemesi családban született. Irodalmi hagyatékának - 41 vers és egy elbeszélő költemény - darabjai egytől egyig a grúz költészet gyöngyszemei. Romantikus poéta volt, talán az egyetlen igazi romantikus hazájában. Nála jelentkezik először az elégia műfaja mint alapvető poétikai forma. A meráni (Táltos paripa, 1842) című költeménye témáját tekintve Vörösmarty Vén cigányának mása. Műveinek nagy sikere volt a szalonokban, az arisztokrácia köreiben. Költészete az egész modern grúz költészet elsőrendű tradícióforrásává lett.

[10]

1855. október 21.

Eltemetik Vörösmarty Mihályt

Vörösmarty Mihály a reformkori elbeszélő költészet kiemelkedő és ünnepelt alakja. Az önkényuralom éveiben vidékre költözött. A nemzeti katasztrófa, valamint kislánya halála miatt melankóliában szenvedő költő, családja tanácsára 1855-ben visszatért a fővárosba. Agyszélhűdés érte, néhány nap alatt meghalt. Temetése a nemzeti gyász megnyilatkozása, az önkényuralommal szembeni ellenállás jelképe lett. Azelőtt soha nem látott sokaság vett rajta részt. Vagyon nélküli özvegye és három gyermeke számára Deák Ferenc adakozásra szólította fel az országot, s néhány hónap alatt 103 ezer forint gyűlt össze. 1866-ban Székesfehérvárott szobrot állítanak az emlékére.

[11]

1878. október 21.

A német Birodalmi Gyűlés betiltja a szocialistákat

A Birodalmi Gyűlés 221 szavazattal 149 ellenében elfogadja a `szociáldemokraták közveszélyes törekvései` ellen hozott törvényt. A konzervatívok és a nemzeti liberálisok mellette, a szociáldemokraták, a Centrum és a Haladó Párt ellene szavaztak. A "szocialistaellenes törvény" ún. kivételes törvény. Ez betiltja az összes "szociáldemokrata, szocialista és kommunista" gyűlést, szervezetet és kiadványt. A törvény alapján a szociáldemokratákkal rokonszenvezőket üldözhetik és letartóztathatják. Alig jutnak munkához, így az állam korlátlan hatalmat kap a kezébe. A Német Szocialista Munkáspártnak, mint tömegpártnak a bázisát ezzel megszüntették. Jóllehet a párt parlamenti képviselői megtarthatják mandátumukat, de a munkásgyűléseken nem vehetnek részt. A törvény először két és fél évre korlátozta a jogokat, de a határidő lejárta után meghatározatlan időre meghosszabbítják. Otto von Bismarck birodalomi kancellár már május 24-én követelte a szociáldemokrata szervezetek elleni tilalmat; az okot az I. Vilmos német császár elleni sikertelen merénylet szolgáltatta. Mivel a liberális Birodalmi Gyűlés a tilalmat jogi kételyekre hivatkozva elutasította, erre Bismarck feloszlatta azt.

[12]

1896. október 21.

Megszületett Jevgenyij Svarc orosz író

Az I. világháború alatt jogi egyetemre járt, de 1916-ban félbehagyta tanulmányait. 1917 és 1921 között színész, majd újságíró lett. 1924-től ifjúsági könyvek szerkesztőjeként dolgozott. 1921-ben publikálta első prózai írásait. Kereste a hangzó szóban rejlő művészi hatásokat. A hozzá közel álló Oberin nonkonformista csoport tagjait a hatalom a proletárdiktatúra elleni agitációval vádolta és 1927-től fokozatosan félreállította. Svarc ekkor alakította ki sajátos művészi stílusát: az esopusi nyelv felhasználásával írt filozofikus, meseszerű színdarabokat. A műfaji keretek szétfeszítésével, a `felnőtt` gondolkodás és az álmok, legendák összefűzésével az egész szovjet drámairodalom fejlődésére kihatott. Darabjai a kor súlyos emberi és morális problémáival foglalkoznak groteszk-fantasztikus formában. Szatírájának burkolt formája ellenére életét átszőtték a hatalommal való életveszélyes konfliktusok. Számos darabjának már a premierjét betiltották és kiadásukra csak 1956-ban kerülhetett sor. Gyermekdarabjainak legtöbbje (Hókirálynő, Piroska) elsősorban bábszínházak számára készült. 1958. január 15-én hunyt el Leningrádban.

[13]

1921. október 21.

IV. Károly másodszor is megpróbálja visszaszerezni a magyar trónt

[14]

1931. október 21.

Meghal Arthur Schnitzler osztrák író

A freudi pszichoanalitikus iskola jelentős szépirodalmi képviselője Bécsben született 1862. május 15-én. A hajdani Bécs gunyoros és melankolikus báját idéző színműveket (Szerelmeskedés), vígjátékokat (Körtánc), regényeket és novellákat írt. Az 1910-es, 1920-as években népszerű volt Magyarországon, számos művét lefordították, darabjait bemutatták. A `lélektani naturalizmus` irányzatának eszközeivel az emberben lejátszódó pszichikai folyamatokat ábrázolta műveiben. 1990-ben a Körtáncot, s annak mai változatát Körmagyar címmel egy kötetben adták ki hazánkban.

[15]

1944. október 21.

Az amerikai csapatok bevonulnak Aachenbe

[16]

1960. október 21.

A brit haditangerészet vízre bocsátja első atommeghajtású tengeralattjáróját

[17]

1969. október 21.

Az SDP és az FDP koalíciós kormány alakít az NSZK-ban

Willy Brandt személyében a Bundestag a Szövetségi Köztársaság történetében először választ szociáldemokratát szövetségi kancellárrá, s Brandt az SPD és az FDP részvételével koalíciós kormányt alakít. Külügyminiszter és alkancellár Walter Scheel (FDP) lesz. A szeptember 28-i választásokon a legerősebb párt a CDU-CSU volt a szavazatok 42,7 százalékát szerezte 224 mandátummal, és FDP pedig 5,8 százalékot 30 mandátummal. ACDU a választási eredményt a bizalom jelének tekinti.

[18]

1993. október 21.

Budapesten tárgyal Warren Christopher, az Egyesült Államok külügyminisztere

Segítség

Hogyan kereshet?

A keresés során választhat: az oldal teljes tartalmában, csak cikkeink között, vagy pedig az évfordulós adatbázisunkban keres. Ha a cikket választja, az alatta szereplő legördülő menüben finomíthatja a feltételeket, és választhat rovataink, vagy az e-folyóirat esetében a lapszámok közül is. Emellett mostantól akár időkeretre is leszűkítheti a keresési tartományt.
Amennyiben töredékszóra szeretne keresni, rakjon * (csillag) karaktert a szó végére, pl. egyipt* !

történelmi Adattárak

Miben kereshet?
Történelmi események
Összetett keresés >>
Fogalomtár
Ki kicsoda?

Ajánló

Mit talál az adattárban?
Események

VII. Gergely pápa megrója Salamon királyt Salamon azért kap feddést, mert IV. Henrik német királynak hűbérül ajánlotta fel Magyarországot, amely a pápa szerint a Szentszék hűbérbirtoka.
Tovább >>

Tudja, mit jelentenek?
Antibolsevista Comité
Gátlóműves kerekes óra
Osztrakiszmosz
Ismeri őket?
Batthyány-Strattmann László
Grant, Ulysses
Tai-tsu ( Taizu) (Északi Szung-dinasztia)
X
Megjelent a Múlt-kor történelmi magazin 2014. őszi száma